Σε εφαρμογή του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α ́/110) γίνεται γνωστό ότι ο Οργανισμός θα εκκινήσει την διαδικασία προείσπραξης του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) από τους συμβεβλημένους παρόχους της παρ. 1 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά την εξόφληση μηνός δαπάνης Μαΐου 2021.

seiv claw back
Τα ποσοστά
clawback για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία υπηρεσίας υγείας της υπ.αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274 (ΦΕΚ 2076 Β ́/20052021) υπουργικής απόφασης, καθώς και η συνολική υποβαλλόμενη μηνιαία δαπάνη για κάθε μία εξ αυτών, παρατίθενται στο συνημμένο Πίνακα Α.

Το μηνιαίο όριο κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας προκύπτει από τη διαίρεση του εξαμηνιαίου ορίου της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δια του έξι (6). Το ποσό παρακράτησης για κάθε ΑΦΜ υπολογίζεται από την πράξη: Υποβαλλόμενη δαπάνη κατηγορίας ή υποκατηγορίας με ΦΠΑ (προ ελέγχου και εκκαθάρισης) x Ποσοστό clawback κατηγορίας ή υποκατηγορίας x 0,70.

Μετά το πέρας του ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών του εξαμήνου θα ακολουθήσει η έκδοση της διοικητικής πράξης βεβαίωσης του ποσού clawback του εξαμήνου από την οποία θα αφαιρεθεί το άθροισμα των προεισπραχθέντων ποσών της χρονικής περιόδου και το εναπομείναν ποσό θα ρυθμιστεί σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με διαδικασία η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, η οποία και θα σας γνωστοποιηθεί.

Εφεξής, κάθε μήνα θα αναρτάται στην ενημέρωση συναλλασσόμενων, όπου μπαίνετε με τους προσωπικούς σας κωδικούς, η μηνιαία επικαιροποίηση του Πίνακα Α.

eopyy claw back