Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται και θέματα των τεχνικών προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αναλυτικά:

1.


Α) Στους εμπειροτεχνίτες που ασχολούνται με το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και διατηρούν εργαστήριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις εφόσον διατηρούν το εργαστήριο τουλάχιστο επί επταετία συνεχώς ή έχουν ισόχρονη συνεχή προϋπηρεσία σε θέση υπεύθυνου αντίστοιχου εργαστηρίου.

Η προϋπηρεσία αυτή διαπιστώνεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση ημερομηνίας έναρξης της εργασίας
  2. Αντικείμενο εργασίας
  3. Διεύθυνση εργαστηρίου και υποκαταστημάτων

Β) Σε περίπτωση εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης απαιτείται πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή Εμπορικού Επιμεήτηρίου ή πιστοποιητικό έναρξης επιτηδεύματος από ΔΟΥ με α) ημερομηνία εγγραφής β) αντικείμενο εργασιών.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για όλα τα είδη προθετικών, ορθοτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης που κατασκευάζει.
Δ) Υπεύθυνη δήλώση για συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές κλπ

2.


Στους εμπειροτεχνίτες που ασχολούνται με το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και δε διατηρούν εργαστήριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις εφόσον έχουν συνολική πενταετή προϋπηρεσία σε ανάλογα εργαστήρια του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

3.


Στους εμπειροτεχνίτες που ασχολούνται με το επάγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης ανεξάρτητα αν διατηρού ή όχι δικό τους εργαστήριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχουν συνολική διετή προϋπηρεσίασε ανάλογα εργαστήρια χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις.

4.


Η πρακτική άσκηση αποδεικνύεται κατά περίπτωση με α) πιστοποιητικό του αρμόδιου δημοσίου φορέα β) με υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 του υπεύθυνου ιδιωτικού εργαστηρίου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής

5.


Οι έχοντες σε λειτουργία εργαστήριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται εντός εξαμήνου από την έκδοση της απόφασης να ζητήσουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας.

6.


Όσοι τυχόν άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης συμφωνούμε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και υποχρεούνται σε παρακολούθηση ταχύρρυθμης εκπαίδευσης διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους.