Με ΦΕΚ προσδιορίζεται το πως οι ανεμβολίαστοι πολίτες άνω των 60 ετών θα πληρώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Το ΦΕΚ προβλέπει την διαδικασία εντοπισμού των οφειλετών καθώς και καταβολής του προστίμου.

100eyro

Η βεβαίωση των προστίμων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Το πρόστιμο πρέπει να καταβάλλεται έως τις 15 του μήνα. Οι αρχές ελέγχουν την καταβολή του ποσόυ την 16η κάθε μήνα. Εάν το ποσό δεν καταβληθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Δείτε το ΦΕΚ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Αναλυτικά, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, myAADE, ο υπόχρεος με τους κωδικούς του, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις ενημερώνεται για την ανάρτηση της πράξης.  Θα έχει προηγηθεί ειδοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι για τον εντοπισμό των οφειλετών η ΗΔΙΚΑ  καταρτίζει λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961. Τα στοιχεία διασταυρώνονται από το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19,  τα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού και τις θετικές αποφάσεις απαλλαγής από τον εμβολιασμό που έχουν γνωστοποιηθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τις υγειονομικές επιτροπές, και τις αιτήσεις απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

Ενημέρωση για το πρόστιμο

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Φορολογική Αρχή ο υπόχρεος δεν διαθέτει κωδικούς TAXISnet είτε, ενώ διαθέτει, δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του για τη δήλωση προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου  γίνεται με την αποστολή συστημένης επιστολής. Ο οφειλέτης, όπως προαναφέρθηκε,  πρέπει να καταθέσει το ποσό  εφάπαξ έως τις 15 του μήνα που ακολουθεί την έκδοση της πράξης με τη χρήση κωδικού πληρωμής με ονομασία «ταυτότητα οφειλής» (Τ.Ο.). Διαφορετικά, θα του επιβληθούν τόκοι.

Εξαιρούνται

Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται:

(α)στα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί κατ’ οίκον εμβολιασμό μέχρι και την 16.01.2022 και πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους σύμφωνα με το ραντεβού που θα προγραμματισθεί, το οποίο μπορεί να αναβληθεί μία φορά,

(β) στα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας,

(γ) στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ηλικία από 96 ετών και άνω

(δ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικά ενεργά λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ούτε της συμπερίληψης τους σε φορολογική δήλωση τρίτων ως εξαρτώμενα μέλη κατά τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020,

(ε) στα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ,

(στ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει χρήση συνταγογράφησης εντός της τελευταίας πενταετίας,

(ζ)στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130),

(η) στα φυσικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και

θ) στα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό.

Πηγή