Αλλάζει από 10 Μαΐου η διαδικασία εκτέλεσης και αποζημίωσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδική αγωγής. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά για την εκτέλεση των γνωµατεύσεων.

Με τη νέα διαδικασία για την αποζημίωση των πράξεων το θεραπευτήριο δίνει στο δικαιούχο εκτύπωση παραστατικού εκτέλεσης από την εφαρμογή, στην οποία αναγράφονται πόσες και ποιες θεραπευτικές πράξεις εκτέλεσε.

Ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να ειδικά θεραπευτήρια να απογραφούν, έτσι:

Κάθε θεραπευτήριο ειδικής αγωγής προκειμένου να λάβει κλειδάριθμο πρόσβασης θα πρέπει να προσκομίσει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει αντίγραφο της/των άδειας/ων άσκησης επαγγέλματος όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό, αντίγραφο της/των ταυτότητας/των και σε Πίνακα τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό.

Στη συνέχεια, τα θεραπευτήρια, θα αποκτήσουν κωδικούς eΔΑΠΥ, από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Επαγγελματίες» — «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας» — «eΔΑΠΥ» —«Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων» και πραγματοποιώντας «Εγγραφή Χρήστη». Εφόσον, η Εγγραφή πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, (πχ. smartphone, tablet, laptop κλπ) αμέσως μετά την αρχική απογραφή, ολοκληρώνεται άμεσα και η παραλαβή κλειδαρίθμου από τη ΠΕ.ΔΙ.

Ο υπεύθυνος/νόμιμος εκπρόσωπος του θεραπευτηρίου παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή. Εν συνεχεία ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή «Ενεργοποίηση Χρήστη» στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την αρχική απογραφή, σας γνωρίζουμε ότι κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων των θεραπευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του eΔΑΠΥ από τον υπεύθυνο του θεραπευτηρίου.