Με νέα εγκύκλιο το Υπουργείου Υγείας όρισε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών από αποκλειστικές νοσοκόμες, σε ασθενείς Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών, σας υπενθυμίζουμε την ισχύουσα με αριθμ. Υ4α/37804/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1023), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ειδικότερα:

1. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οφείλουν:
α) να διαθέτουν άδεια εργασίας από το ΙΚΑ,
β) να έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,
γ) να περιλαμβάνονται στον ονομαστικό πίνακα που καταρτίζεται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και τηρείται σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ιδιωτική Κλινική.

2. Η διάθεση τους πρέπει να γίνεται μόνο από τον οικείο ονομαστικό πίνακα σύμφωνα με την σειρά αναγραφής τους και μέχρι εξάντλησης αυτού. (Κυκλική διάθεση–rotation).

3. Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα γίνεται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σε κάθε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και η οποία αποτελείται:
α) στα Νοσοκομεία από τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια με Β΄ βαθμό,
β) στις Ιδιωτικές Κλινικές από τον Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τον Διοικητικό Διευθυντή και έναν Νοσηλευτή.

Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν παραπτώματα με τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

4. Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, οφείλει να τηρεί πιστά και να εφαρμόζει αδιαλείπτως τα προβλεπόμενα επί της διαδικασίας των παρ. 5, 6 και 7 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καθώς επίσης να διασφαλίζει την αμερόληπτη σειρά του ονομαστικού πίνακα, προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

5. Η άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο ή σε πρόσωπο που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό ή την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος και να τηρούνται και να ελέγχονται με κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις της παρ. 7, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.
Την ευθύνη για την παραμονή των συνοδών και των αποκλειστικών νοσοκόμων έχει η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.

6. Η όποια παραβίαση της σειράς, μετά από προσωπική επιλογή του ασθενούς, πρέπει να γίνεται δεκτή κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης αυτής.

Τέλος, οι Υγειονομικές Περιφέρειες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος λόγω αρμοδιότητας, οφείλουν να μεριμνούν, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κείμενων διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς που επιθυμούν την επικουρική φροντίδα των αποκλειστικών νοσοκόμων.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας, λόγω εποπτείας, θα μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω.