Η «Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.».

rapid_tests

Αποδοχή της τεχνικής προσφοράς των εταιρειών ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική- Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων και ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM), διότι είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την απόρριψη όλων των υπόλοιπων τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς δεν πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 πρόσκλησης προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την απόφαση

3. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των κάτωθι εταιρειών και την ανάδειξή τους ως προσωρινών αναδόχων, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

3.1. για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 5.725.000,00€.

3.2. για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing,στην εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών-Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην τιμή των 3,30€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.300.000,00€.

3.3. για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 10.080.000,00€.

3.4. για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.450.000,00€.

3.5. για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 7.600.000,00€.

4. Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι, καλούνται να υποβάλουν άμεσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 1.8 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.