Όσοι προσληφθούν στον Δήμο Αθηναίων στις απαιτούμενες ειδικότητες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στο τέλος του 2021 ακόμα σε 55 νέες προσλήψεις για να στελεχώσει το έργο «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ΄οίκων φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού». Όσοι προσληφθούν στον Δήμο Αθηναίων στις παρακάτω ειδικότητες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ο μισθός κυμαίνεται από 1.200 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα τη θέση. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

dimarxeio-athinas

Οι θέσεις:

1 Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου
1 Υπεύθυνος Οικονομικού αντικειμένου
1 Υπεύθυνος Δημοσιότητας
1 Υπεύθυνος Πληροφοριακών συστημάτων
1 Γενικός Ιατρός
1 Ψυχίατρος
3 ΠΕ Διοικητικού
4 ΤΕ Διοικητικού
7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
7 ΠΕ Νοσηλευτών
21 ΔΕ/ΥΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
7 ΔΕ Οδηγοί

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο απαραίτητων τυπικών προσόντων.
Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται και για τους κωδικούς θέσεων που απαιτείται

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.
Ποιοι έχουν προβάδισμα

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.
Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.