Σε εκτεταμένους ελέγχους προχωρά ο ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές για αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες και μαστογραφίες που πραγματοποιήθηκαν τοπροηγούμενο χρονικό διάστημα:

Μάλιστα το τμήμα οργάνωσης και σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας της Γενικής διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ προσπαθώντας να ελέγξει τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες πρέπει να αποζημιωθούν από τον Οργανισμό, ζητά την κατάθεση αρχείων στους οποίους θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες σε εξετάσεις που έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες.
Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιώτες πάροχοι όπως διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές που πραγματοποιούν Αξονικές , Mαγνητικές Τομογραφίες και Ψηφιακές Μαστογραφίες θα πρέπει έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 να προσκομίσουν ψηφιακά όλες τις υποβληθείσες στον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις στο διάστημα από 15 έως 30 Μαρτίου 2018.

Αναλυτικά η ανακοινωση του οργανισμού:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ τ.Β’ 713/13-3-2012), παρακαλούνται όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιώτες πάροχοι διαγνωστικών υπηρεσιών Αξονικής , Mαγνητικής Τομογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας (Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές) να προσκομίσουν έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 εξωτερικό σκληρό δίσκο με όλες τις υποβληθείσες στον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στο διάστημα από 15 έως 30 Μαρτίου 2018.

Αναλυτικότερα οι πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν σε μορφή αρχείων DICOM RT όλες τις εξετάσεις Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας, αποκλειστικά και μόνο των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, που εκτελέστηκαν και υποβλήθηκαν προς αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ για το παρελθόν χρονικό διάστημα από Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 έως και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Οι εξετάσεις αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (External Hard Disk Drive) ικανής χωρητικότητας και να διαχωριστούν σε τρεις (3) κύριους φακέλους:

  • 1 (έναν) για εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας με την ένδειξη “CT
  • 1 (έναν) για εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας με την ένδειξη “MRI
  • 1 (έναν) για εξετάσεις Ψηφιακής Μαστογραφίας με την ένδειξη “DM

Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο από τους εντεταλμένους θεράποντες ιατρούς και τους ελεγκτικούς μηχανισμού του Οργανισμού έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 με συστημένο δέμα στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
«Λεωφόρος Ειρήνης 54, 15121 Πεύκη Αττικής» με την ένδειξη προς «Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ – CT/MRI/DM».

Σε ευδιάκριτο σημείο στο εξωτερικό μέρος του δέματος θα πρέπιε να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Επωνυμία Παρόχου, ΑΦΜ Παρόχου, Αριθμός σύμβασης Παρόχου και στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας Παρόχου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποθηκευτικά μέσα θα είναι διαθέσιμα προς επιστροφή στους παρόχους.

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ