Σύμφωνα με τη σχετική 1 τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, σας γνωρίζουμε ότι η ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.37687/11072022 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για αποζημίωση των εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας με βάση ποιοτικά κριτήρια μετατίθεται για την 01/01/2023.

Οι πάροχοι που έχουν προβεί σε καταχώρηση των δικαιολογητικών Αξονικών/Μαγνητικών τομογράφων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων (και εφόσον μετά από τον έλεγχο που έχει πραγματοποιηθεί τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν ζητηθεί) θα πρέπει να έχουν ήδη λάβει έγκριση της καταχώρησης και σχετικό πιστοποιητικό που αφορά στον δείκτη ποιότητας Qi για κάθε δηλούμενο μηχάνημα (CT, MRI).

8222ccbf-4a6a-4ef5-94b6-c1cf31127041