Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωση του ορίζει τη διαδικασία Αποστολής και Διεκπεραίωσης Ατομικών Αιτημάτων Μετακίνησης ασθενών για Αιμοκάθαρση.

aimokatharsi

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β ́/2018 ) προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι:« σε περίπτωση όπου ασθενής νεφροπαθής, για άλλους λόγους υγείας απαιτείται
να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση,απαιτείται γνωμοδότηση του ΑΥΣ και έγκριση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ»

Ως εκ τούτου και προκειμένου να αποστέλλονται τα εν θέματι αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ, καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1) Η αρμόδια Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνει τα σχετικά αιτήματα των ασφαλισμένων με επισυναπτόμενη Ιατρική Γνωμάτευση του Διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή του αντικαταστάτη του, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η αιμοκάθαρση να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη μονάδα και επιπρόσθετα δύναται (εφόσον είναι εφικτό) να προσκομισθεί ιατρική γνωμάτευση της κοντινότερης κάθε φορά στον τόπο κατοικίας του μονάδας, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία εξυπηρέτησης του σε αυτή.

2) Η αρμόδια Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα συντάσσει σχετικό εισηγητικό, υπόμνημα (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο) και θα διαβιβάζει τη σχετική εισήγηση, με συνημμένα τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ασφαλισμένου απευθείας στο τμήμα Γραμματείας του ΑΥΣ, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.

3) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του ΑΥΣ, μόλις τα αιτήματα των ασφαλισμένων εξεταστούν ως προς την ιατρική αναγκαιότητα, θα διαβιβάζει τις μεν εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν σε αιτήματα ασφαλισμένων, στο Τμήμα ΕΚΠΥ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση πληρωμής του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Οι δε αρνητικές Αποφάσεις θα αποστέλλεται απευθείας στην αρμόδια Πε.Δι., η οποία είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ, για ενέργειες αρμοδιότητας της και
ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού