Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωση του ορίζει τη διαδικασία Εκτέλεση της εξέτασης ογκολογικών βιοδεικτών BRCA 1 BRCA 2 σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και τη Διαδικασία Διεκπεραίωσης ατομικών αιτημάτων.

brc1

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Γ2 (δ)οικ.61919/10-8-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3969/τ.Β ́/12-9-2018) αποφασίστηκε η κοστολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων ογκολογικών βιοδεικτών, για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2.

Ο έλεγχος και η γενετική παρακολούθηση συνιστάται σε:
1) Όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού.

2) Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού πριν από την ηλικία των 45 ετών.

3) Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο (2) περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση Ca μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Cleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7.

4) Στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2.

Α. Mε το υπ ́ αρ. πρωτ. ΔΒ3Β/οικ.27708/1112022 ( έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης Δικτύου Παροχών ΠΦΥ της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2. (https://www.eopyy.gov.gr/article/5b3c05e6-0621-44e3-8571-8e188e56f62e)

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης καθώς και η διαμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος μήνα.

Συνεπώς η διαδικασία εκτέλεσης του ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων BRCA ½ τροποποιείται.

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά τα οποία εκδίδονται από 2/11/2022 θα εκτελούνται υποχρεωτικά σε συμβεβλημένο πάροχο και δε θα γίνονται δεκτά ατομικά αιτήματα.
Οι ασφαλισμένες που χρήζουν αυτού του ελέγχου θα εξυπηρετούνται από συμβεβλημένους παρόχους .

Β. Για όσες ασφαλισμένες εκδόθηκαν χειρόγραφες γνωματεύσεις μέχρι και την 1/11/2022 καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία :

1) Οι αρμόδιες Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα συντάσσουν εισηγητικό υπόμνημα (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο) και θα διαβιβάζουν την εισήγηση με το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΑΥΣ, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
α) αίτηση ασφαλισμένου

β) ιατρική γνωμάτευση και παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού ειδικότητας παθολόγου – ογκολόγου, μαιευτήρα – γυναικολόγου, χειρούργου που να αναφέρει το ιστορικό της ασθενούς και την παραπομπή για την εξέταση

γ) απόδειξη παροχής υπηρεσιών

δ) ιστολογική εξέταση της ασθενούς για τις περιπτώσεις 1 & 2 που προαναφέρονται.

ε) ιστολογική εξέταση της ασθενούς και 2 ιστολογικές συγγενικών προσώπων για την περίπτωση 3 που προαναφέρεται.

στ) αποτελέσματα της μετάλλαξης των γονιδίων του συγγενικού προσώπου της ασθενούς για την περίπτωση 4 που προαναφέρεται.

2) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΑΥΣ, θα διαβιβάζει τις εγκριτικές ως προς την ιατρική αναγκαιότητα αποφάσεις του ΑΥΣ, στο Τμήμα ΕΚΠΥ, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις πληρωμής του Γενικού Διευθυντή Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Οι δε αρνητικές αποφάσεις θα αποστέλλονται απευθείας στην αρμόδια Πε.Δι., για ενέργειες αρμοδιότητας της και σχετική ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι ατομικά αιτήματα δεν θα παραλαμβάνονται για ηλεκτρονικές γνωματεύσεις οι οποίες εκδόθηκαν από 2/11/2022 και εντεύθεν.

Οι ασφαλισμένες υποχρεούνται να εκτελούν τις γνωματεύσεις σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Οργανισμό και οι συμβεβλημένοι πάροχοι να υποβάλλουν τις εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη μεταξύ τους υπογεγραμμένη σύμβαση.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.