Αναλυτικά τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για το 2019 δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας. Μέσα από τις δαπάνες αυτές προκύπτουν και τα ποσά που θα κληθούν να επιστρέψουν οι πάροχοι με τη μορφή του clawback.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια δαπάνης ανά κατηγορία υπηρεσιών ή υλικών, τα οποία θα κρίνουν και την οικονομική κατάσταση των συνεργαζόμενων φορέων με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και τις επιστροφές τους.

Στην υπουργική απόφαση του Βασίλη Κικίλια προβλέπεται επίσης ότι ο ΕΟΠΥΥ «δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας.

Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους».

Τα οικονομικά δεδομένα

Πάντως παρατηρώντας κανείς τον πίνακα τον δαπανών προκύπτει ότι έχουν γίνει μικρές μεταφορές κονδυλίων από τον έναν κωδικό στον άλλο. Άλλωστε η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σχεδιάζει για το 2020 να τροποποιήσει τις παροχές, βελτιώνοντας σε έναν βαθμό τα κονδύλια για υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.

Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει και η πλήρης ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας βάση της οποίας δεν θα καταγράφονται μόνο τα παραπεμπτικά που εκδίδονται αλλά και τα αποτελέσματα ώστε να είναι γνωστό εάν μία εξέταση έχει πραγματοποιηθεί και συνεπώς να είναι γνωστές οι πραγματικές δαπάνες.

eopyy-dapanes 2019