Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ και αναφορικά με την απόδοση δαπάνης για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη γίνεται γνωστό ότι η αρχική γνωμάτευση-βεβαίωση χορηγείται από γαστρεντερολόγους (ενηλίκων ή παίδων) ή παιδιάτρους που υπηρετούν σε – Νοσοκομείο ΕΣΥ – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Νοσοκομείο ενόπλων δυνάμεων – Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Συμβεβλημένο με τον οργανισμό ιδιωτικό νοσηλευτήριο

Η αρχική γνωμάτευση-βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς (ICD10) και η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων χωρίς γλουτένη ή για την κοιλιοκάκη, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, ήτοι βιοψία εντέρου και ιστολογική έκθεση, διαδικασία που γίνεται άπαξ για την διάγνωση της νόσου και αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης.

Η συνέχιση της αγωγής δύναται να γίνεται από γαστρεντερολόγους (ενηλίκων ή παίδων) ή παιδιάτρους ή παθολόγους ή γενικούς ιατρούς που υπηρετούν σε: – Νοσοκομείο ΕΣΥ – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Νοσοκομείο ενόπλων δυνάμεων – Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Συμβεβλημένο με τον οργανισμό ιδιωτικό νοσηλευτήριο

Λόγω της χρονιότητας της νόσου, για τη συνέχιση της αγωγής, ο θεράπων ιατρός : Συντάσσει ετήσια ηλεκτρονική γνωμάτευση (με μηνιαία εκτέλεση), η οποία θα συνοδεύεται από νέα εξέταση αντισωμάτων. Στα σχόλια της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, ότι έγινε επανεκτίμηση της θρέψης μετά από έλεγχο των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων. Οι οδηγίες αυτές θα ισχύουν για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που θα εκδοθούν από 01.10.2019 και μετά.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις ΠΕ.ΔΙ για αποζημίωση του δικαιούχου, θα πρέπει να κατατίθενται μαζί με την αίτηση τα κατωτέρω έγγραφα:

1) Φωτοαντίγραφο της αρχικής ιατρικής γνωμάτευσης-βεβαίωσης.

2) Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό), η οποία θα φέρει τη σφραγίδα & την υπογραφή του ελεγκτή ιατρού .

3) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

4) Παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη), όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, τη σήμανση ’’χωρίς γλουτένη’’, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών είναι απαραίτητη η σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος καθώς και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι στα ατομικά αιτήματα των δικαιούχων, δεν απαιτείται κανενός είδους barcode για τα προϊόντα, ούτε οιαδήποτε λίστα προϊόντων για την απόδοση της δαπάνης. Για την εκκαθάριση των ατομικών αιτημάτων από τις ΠΕ.ΔΙ, δεν θα γίνονται αποδεκτές αποδείξεις αγοράς προϊόντων ’’χωρίς γλουτένη’’ από φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους, με ημερομηνία έκδοσης από 01.10.2019 και μετά, καθώς ο Κανονισμός ορίζει σαφώς ότι κατ’ εξαίρεση δύνανται να αποζημιώνονται οι δικαιούχοι με κριτήριο την αδυναμία προμήθειας των σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

Όσες αποδείξεις έχουν εκδοθεί έως και τις 30.09.2019 θα εκκαθαριστούν κανονικά, προκειμένου να δοθεί χρονικό περιθώριο σχετικής ενημέρωσης στους ασφαλισμένους.

Κατά την διαδικασία απόδοσης αυτών των δαπανών σε δικαιούχους, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την χορήγηση των σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Συνεπώς:

Α) Η εκτέλεση των γνωματεύσεων είτε από συμβεβλημένους παρόχους, είτε στα ατομικά αιτήματα, θα πρέπει να γίνεται εντός δέκα ημερών, όπως ρητά ορίζεται στον ΕΚΠΥ. Στα ατομικά αιτήματα αυτό θα πιστοποιείται από την αναγραφόμενη ημερομηνία στα παραστατικά πώλησης.Ο περιορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου ισχύει και εφαρμόζεται τόσο στα ατομικά αιτήματα όσο και στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων μέσω συμβεβλημένων παρόχων, ήτοι μέχρι 100 € οι ενήλικες και μέχρι 150 € τα παιδιά μηνιαίως. Η συμμετοχή για την προμήθεια σκευασμάτων κοιλιοκάκης είναι 10%, εκτός και εάν ο δικαιούχος έχει πιστοποιημένη αναπηρία 80% και άνω, οπότε και δεν θα καταβάλει συμμετοχή.