Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των ελεγκτών ιατρών του οργανισμού όσον αφορά τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Αναλυτικά:

1. Οι αρμόδιοι ελεγκτες ιατροί οφέιλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων υπουργείων και του Οργανισμού που εκδίδονται κάθε φορά περί τρόπου χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης.

Οι ελεγκτές ιατροί μπορούν να ζητήσουν να προσκομίζουν οι ασθενείς και οι πάροχοι υγείας στοιχεία κλινικά και εργαστηριακά σχετικά με την πάθησή τους.

Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν α)να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε γνωμάτευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις β) να εγκρίνουν τις παροχές που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ και γ) να θεωρούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της συμπεριλαμβανόμενης και αυτής μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της γνωμάτευσης όπου απαιτείται εκτός αν για κάποια παροχή ορίζεται διαφορετικά με σχετική εγκύκλιο (πχ για γυαλιά εντός 15 ημερών).

2. Γνωματεύσεις ιατρών θεωρημένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτων περικοπή στους παρόχους. Σε επρίπτωση που πρέπει να να περικοπεί εκτελεσθείσα γνωμάτευση για λόγο που αφορά παράβαση υποχρέωσης του ιατρού που απορρέει από το παρόν και θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωμάτευση και να εισπράξει με την διαδικασία του ΚΕΔΕ την αξία απ΄οτο συνταγογράφο ιατρό  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008. Η θεώρηση λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα νοσμοθεσία.

3. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι θεράπων και ελεγκτής

4. Η έγκριση του ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ πρέπει να προηγείται της αγοράς του παροχόμενου είδους

5. Εϊναι υποχρεωτική η θεώρηση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων όπου αυτό προβλέπεται.

6. Οι ελεγκτές ιατροί δεν πρέπει να εγκρίνουν ιατρικές γνωματεύσεις ή συνταγές που προσκομίζονται από αντιπροσώπους παρόχων ακόμη και αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο του ασθενή.