Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις θεράποντων ιατρών για τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Αναλυτικά:

1. Οι θεράποντες ιατροί σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής συνταγογράφησης και των οδηγιών του οργανισμού περί τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης.

2. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν έαν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή.

3. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη γνωμάτευση και να συνταγογραφούν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά σκευάσματα ειδικής διατροφής σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τον ΕΚΠΥ.

4. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη συνταγογράφηση για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή αναλώσιμων ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωσή του.

5. Να μην επαναλμαβάνουν τη συνταγογράφηση εφόσον από τη μηνιαία ποσότητα που υποχρεωτικά αναγράφεται στη γνωμάτευση και το χρόνο λήψης δε δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγήθεντων με τη προηγούμενη γνωμάτευση.

6. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό είναι 25% πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό).

Η επιβεβαίωση της νόσου ως «χρόνιας» γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό και είναι δεσμευτική από τα τμήματα παροχών για να δικαιολογηθεί η μηδενικ΄ησυμμετοχή στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του άρθρου 9 του ΕΚΠΥ.

Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της γνωμάτευσης από το συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει τον πάροχο κατά την εκτέλεση της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008

7. Οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις με χειρόγραφες διορθώσεις δε γίνονται δεκτές και δεν εκτελούνται από τους παρόχους

8. Να εκδίδουν γνωματεύσεις για όλα τα υλικά και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής με δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων γνωματεύσεων συνολικής διάρκειας ισχύος και με μέγιστο αριθμό μηνιαίων γνωματεύσεων ανα επίσκεψη, όπως ειδικότερα καθορίζονται από τις οδηγίες του οργανισμού και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή αγωγή.

9. Να μην προτρέπουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους να εκτελούν τις εκδιδόμενες γνωματεύσεις σε πάροχοκαι να μην προσκομίζουν οι ίδιοι τις γνωματεύσεις στον πάροχο για εκτέλεση.