Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες με τις υποχρεώσεις των συμβεβλημένων παρόχων του οργανισμού σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.

Αναλυτικά:

1. Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί του τρόπου χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους.

2. Να έχουν σε άμεση ζήτηση τα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

3. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα προϊόντα τα οποία παραδίδουν  σε αυτούς

4. Να χρεώνουν επί των γνωματεύσευων τις τιμές των προϊόντων (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν4447/16 και 4472/17 και τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές αποζημίωσης όπως καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.

5. Απαραίτηση προϋπόθεση για την απόδοση δαπάνης χορηγούμενων προϊόντων είναι η ύπαρξη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας που υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρου ντα υλικά με τους αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες –barcodes και την αναλυτική περιγραφή των χορηγούμενων ειδών έως την υπολοίηση της εφαρμογής των άϋλων barcodes.

6. Απαγορεύτεαι αυστηρά η αντικατάσταση των προϊόντων που αναγράφονται στη γνωμάτευση με διαφορετικά προϊόντα καθώς και η ξαργύρωση της γνωμάτευσης.

7. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε γνωμάτευση που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα. Σε χρόνια αγωγή η επόμενη εκτέλεση θα επιτρέπεται μετά την κατανάλωση των ειδών που περιλαμβάνονται στην προγενέστερη γνωμάτευση.

8. Να εισπράτουν από το δικαιούχο τη νόμιμη συμμετοχή του επί της δαπάνης του προϊόντος σύμφωνα με την αναφορά που γίνεται στη γνωμάτευση.

9. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ορισθείσες από τον ΕΟΠΥΥ ως μέγιστες θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα καθώς και εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά.

10. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική γνωμάτευση. Η γνωμάτευση απαραίτητα συνοδεύτεαι από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωμάτευσης και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή.

11. Η τυχόν εκτέλεση γνωμάτευσης που δεν είναι θεωρημένη όταν απαιτείται θεώρηση στερεί από τον πάροχο το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από τον ΕΟΠΥΥ

12. Να μην έχουν στην κατοχή τους βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων. Τα βιβλιάρια υγείας παραδίδονται μαζί με τα υλικά αμέσως στον ασφαλισμένο η στον απεσταλμένο του.

Σε περίπτωση που ο ασφαλιμένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας στο χώρο του παρόχου ο πάροχος οφείλει να το παραδώσει εντός 48 ωρών στον ίδιο ή στο οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

13. Οι πάροχοι να μην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία με ιατρούς με σκοπό την καθ΄υπαγόρευση συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

14. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο στον πάροχο σχετικά με την τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις τήρησης των όρων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.