Η PGEU ζητά να επεκταθεί η φαρμακευτική πρακτική και να αμείβονται οι υπηρεσίες των φαρμακοποιών

Σε διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η PGEU προτείνει λύσεις σε ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινοτικό φαρμακείο, όπως είναι οι ελλείψεις φαρμάκων, η πρόσβαση σε αυτά και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι θέσεις της PGEU συνοψίζονται στα εξής:

slide_1

1. Αντιμετώπιση των ελλείψεων

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ασφάλεια στον εφοδιασμό των φαρμάκων ορίζοντας ισχυρότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, πιο έγκαιρη κοινοποίηση ελλείψεων και ανακλήσεων και καλύτερο συντονισμό και μηχανισμό για την παρακολούθηση, διαχείριση και αποφυγή των ελλείψεων. Η PGEU, χαιρετίζοντας αυτόν το στόχο, προτείνει:
  • Να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΜΑ, ώστε να συντονίζει τα κράτη-μέλη στη διαχείριση των ελλείψεων.
  • Να επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η φαρμακευτική πρακτική, ώστε οι φαρμακοποιοί να μπορούν να χορηγούν εναλλακτικά σκευάσματα (σε συνεννόηση με ιατρό και ασθενή και σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα) ή γαληνικά.
  • Τα φάρμακα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά να αναδιανέμονται στους ασθενείς που τα χρειάζονται περισσότερο, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου ζουν.

2. Βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικότερα φάρμακα

Σύμφωνα με την PGEU, η επέκταση και αναγνώριση του ρόλου του φαρμακοποιού και η ενίσχυση της ΠΦΥ είναι βασικοί μοχλοί πολιτικής για πιο βιώσιμα συστήματα υγείας. Αν και δεν εμπίπτει στην τρέχουσα αναθεώρηση, η PGEU ζητά να εφαρμόζονται και να αμείβονται υπηρεσίες που αφορούν τη συμμόρφωση στην αγωγή, την παρακολούθηση της χρήσης των φαρμάκων, τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών κ.ά. που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της θεραπείας και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους από τη χρήση φαρμάκων.
Προτείνει επίσης να καθοριστεί αμοιβή για τους φαρμακοποιούς που προωθούν γενόσημα, αλλά και να διατίθενται μέσω των κοινοτικών φαρμακείων τα ΦΥΚ για υπάρχει πιο δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.

3. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παραγωγή, χρήση και απόρριψη φαρμάκων

Οι φαρμακοποιοί είναι στη βέλτιστη θέση να ενημερώνουν τους ασθενείς για τον ορθό και υπεύθυνο τρόπο χρήσης και κατανάλωσης φαρμάκων, υποστηρίζει η PGEU και προτείνει τη συλλογή των χρησιμοποιημένων/ληγμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, τις συσκευασίες να ταιριάζουν περισσότερο με τις συνήθεις αγωγές, τη χρηματοδότηση σχετικών ερευνών και την προώθηση των πιο «πράσινων» φαρμάκων.