Ο ΕΟΠΥΥ με το τελευταίο νόμο 4931/2022 δύναται να διαμορφώνει πολιτικές αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσεων, με κριτήρια ποιότητας, για τον καθορισμό των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών (πάροχοι υγείας) και για την εφαρμογή υποχρεωτικών εκπτώσεων βάσει κριτηρίων ποιότητας (ποιοτικό rebate), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές.

exosomatiki eopyy

Ως κριτήρια ποιότητας των υπηρεσιών των παρόχων υγείας, μεταξύ άλλων, ορίζονται ιδίως:

α) η ηλικία, η κατάσταση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού

β) η εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,

γ) οι πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς δημιουργίας ή έκδοσης προτύπων,

δ) η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η εισαγωγή καινοτομιών,

ε) οι νοσηλευτικές και ιατρικές ειδικότητες που προσφέρονται και η εξειδίκευση των υπηρεσιών που παρέχονται,

στ) η βαρύτητα των περιστατικών που εξυπηρετούνται,

ζ) η ανάπτυξη κλινών και η ύπαρξη ειδικών κλινών και κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),

η) η ορθή κλινική πρακτική, η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών ή ιατρικών λαθών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας ή τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών,

θ) η ύπαρξη πολιτικής κατά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων,

ι) ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών και

ια) τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και των τακτικών και έκτακτων ελέγχων των παρόχων.’’.

Άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν με την εισαγωγή αυτών των κριτηρίων ποιότητας με διαφορετική επιχειρηματολογία ο καθένας . O ΟΔΙΠΥ είναι ο οργανισμός που έχει επιφορτισθεί με την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Επομένως μόνος του ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να καθορίζει τα κριτήρια παροχής υπηρεσιών υγείας τα οποία οφείλουν να καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ΟΔΙΠΥ. Ούτε είναι δυνατόν να γίνονται εκπτώσεις στα κριτήρια ποιότητας και πάροχοι που πληρούν όλα τα κριτήρια να αμείβονται διαφορετικά από άλλους που πληρούν λιγότερα, διότι έτσι δημιουργείται ανισότητα στη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μερικά σχόλια που γράφτηκαν στη διαβούλευση ήταν τα εξής :

Για το κριτήριο της ηλικίας, της κατάστασης, της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού, στην διαβούλευση υπήρξαν τα εξής σχόλια:

Η ηλικία των εγκαταστάσεων δεν μπορεί να συνιστά ποιοτικό κριτήριο, γιατί μπορεί μία παλαιότερη εγκατάσταση να είναι καλύτερης κατασκευής από μία νεόδμητη. Αντιθέτως συνιστά κριτήριο η συντήρηση και ο εκσυχρονισμός των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η ποιότητα του εξοπλισμού και η αγορά του από πιστοποιημένους προμηθευτές είναι σαφώς πιο σημαντική από την ηλικία του. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών είναι πολύ πιο μπροστά από άλλους κατασκευαστές εξοπλισμού με κατώτερα ποιοτικά κριτήρια, ακόμα και εάν τα προϊόντα των τελευταίων έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα.
Για παράδειγμα είναι πιο σημαντική η προμήθεια μιας προηγμένης (πχ ρομποτικής) κλίνης από την πρόσφατη προμήθεια μιας απλής ορθοπεδικής πολύσπαστης κλίνης.
η αποζημίωση να βασίζεται σε ένα μοντέλο value based healthcare. Προσεγγίζουμε το VBHC ως μια προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων που βελτιώνουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς ανά «ευρώ» που δαπανάται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, μετρώντας την αξία με όρους διαχρονικών αποτελεσμάτων με επίκεντρο τον ασθενή και όχι με όρους βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. Το VBHC είναι ένα μοντέλο παροχής υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο οι πάροχοι, αποζημιώνονται με βάση τα ασθενοκεντρικά αποτελέσματα υγείας. Το VBHC διαφέρει από την προσέγγιση «αμοιβή για προϊόν/υπηρεσία», κατά την οποία οι πάροχοι αποζημιώνονται με βάση την ποσότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχουν. Η «αξία» στο μοντέλο VBHC προκύπτει από τη μέτρηση των αποτελεσμάτων υγείας σε σχέση με το κόστος παροχής των αποτελεσμάτων. Πχ. σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 η αποζημίωση της θεραπείας τους να γίνεται με κριτήριο τη βελτίωση που αυτή εμφανίζει στα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης του ασθενούς.
Προτείνετε να προστεθεί στο σκέλος όπου γίνεται αναφορά στα κριτήρια ποιότητας των «υπηρεσιών», ρητή αναφορά και σε «ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υλικά».
Μεταξύ των κριτηρίων ποιότητας που ήδη αναφέρονται στο άρθρο, προτείνουμε να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στο «αποτέλεσμα της θεραπείας για τον ασθενή». Όσον αφορά δε στην περ. (δ) περί χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και εισαγωγή καινοτομιών, θεωρούμε κρίσιμο να προστεθεί ρητή αναφορά και στη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης του ασθενούς. Τα οφέλη της απομακρυσμένης παρακολούθησης αναδείχθηκαν ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα (α) όπου λόγω της γεωφυσιλογίας της για μία μερίδα του πληθυσμού δεν είναι εύκολη η (άμεση) πρόσβαση σε δομές υγείας, (β) όπου παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση στις δομές δημόσιας υγείας ταυτόχρονα με μία έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία υποδομών και πρόκριση λύσεων που θα καταστήσουν εφικτή την απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών.

Γενικές παρατηρήσεις:
1) Δεν υπάρχουν απαντήσεις εξετάσεων περισσότερο σωστές ή λιγότερο σωστές. Το αποτέλεσμα μιας εξέτασης είναι ένα και μοναδικό.
2) Για την λειτουργία ενός εργαστηρίου η Πολιτεία έχει θεσπίσει:
α) Προδιαγραφές τόσο ως προς τους χώρους, την κατασκευή τους και τα μετρικά στοιχεία αυτών, όσο και ως προς τον εξοπλισμό που απαιτείται.
β) Αδειοδοτούσες Αρχές οι οποίες αφού ελέγξουν και εγκρίνουν την καταλληλότητα του εργαστηρίου, εκδίδουν την άδεια λειτουργίας αυτού. Επίσης ανά τακτά διαστήματα εκτελούν επανελέγχους για την διαπίστωση της καταλληλότητας.
Από το σημείο αυτό και μετά το εργαστήριο είναι ικανό να λειτουργήσει αξιόπιστα και να φέρει εις πέρας τις εργασίες για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί.
3) Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο ένας και μοναδικός οργανισμός στην Χώρα, που από δεσπόζουσα θέση, αγοράζει υπηρεσίες υγείας από τους παρόχους για λογαριασμό των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί ( σχεδόν όλων των πολιτών της Ελλάδας).
Αυτό το γεγονός έχει σαν φυσικό επακόλουθο την πλήρη αδυναμία επιβίωσης του παρόχου εκτός ΕΟΠΥΥ.
Αξιοσημείωτο δε για τις προθέσεις και τους σκοπούς που έχει επιφορτισθεί ο ΕΟΠΥΥ είναι και η υπ’ αριθ. ΔΒ1Δ/142/οικ.30080/16-11-21 απόφαση της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ όπου ορίζει ομάδα εργασίας με έργο την «…άμεση υλοποίηση των προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων και περιορισμού των δαπανών στις διαγνωστικές εξετάσεις…», και μάλιστα χωρίς συμμετοχή εργαστηριακών γιατρών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι:
Ι) Όταν ένα εργαστήριο αδειοδοτηθεί από το Κράτος μέσω των Αδειοδοτουσών Αρχών του, σημαίνει ότι είναι κατάλληλο, ικανό και αξιόπιστο να εκτελεί τις εξετάσεις για τις οποίες αδειοδοτήθηκε.
ΙΙ) Ο ΕΟΠΥΥ σαν ασφαλιστικός οργανισμός και αγοραστής υπηρεσιών υγείας, δεν δικαιούται να λειτουργεί έναν παράλληλο ελεγκτικό μηχανισμό, που πρακτικά να εγκρίνει ή να απορρίπτει την λειτουργία αδειοδοτημένων εργαστηρίων, ελέγχοντας προδιαγραφές εργαστηρίων πολύ πέραν του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση αυτών, όπως η παλαιότητα, η κατάσταση, η συντήρηση των μηχανημάτων, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (;;;), η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού κλπ.
ΙΙΙ) Έχουμε πλήρη σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των οριζομένων από το Κράτος, Αδειοδοτουσών Αρχών και του ενός και μοναδικού Ασφαλιστικού οργανισμού και μάλιστα με ουσιαστική επικάλυψη των πρώτων από τον δεύτερο.
IV) Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου ως ποιοτικά κριτήρια δεν είναι τέτοια, αλλά στην πράξη είναι νέες προδιαγραφές των όρων λειτουργίας ενός εργαστηρίου.
είναι απαράδεκτο να συνδέεται το ύψος της αποζημίωσης με την παλαιότητα του εξοπλισμού , εξαθλιώνοντας ακόμη περισσότερο τον ήδη εξαθλιωμένο οικονομικά και επιστημονικά εργαστηριακό γιατρό. Πολύ περισσότερο δε, όταν είναι γνωστό ότι ο ιδιώτης γιατρός δεν έχει στη διάθεση του οικονομικά εργαλεία για να υποστηρίξει ανανέωση εξοπλισμού που απαιτεί τεράστια ποσά. Είναι προφανές ότι οι μόνοι που θα βγουν ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι. Οι εργαστηριακοί γιατροί εξωθούνται σε λύσεις όπως εργασία στο εξωτερικό η σε μεγάλα ΔΚ σαν υπάλληλοι. Πολλοί θα αναγκαστούν να κλείσουν τα εργαστήρια τους και μάλιστα υπερχρεωμένοι όχι από δική τους υπαιτιότητα αλλά λόγω του ΕΟΠΥΥ που τόσα χρόνια τους κλέβει τα δεδουλευμένα. Είμαστε όλοι κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Η ποιότητα της εξέτασης εξαρτάται κυρίως από τον ιατρό ακτινολόγο που έχει την ευθύνη της εξέτασης και βάζει την τελική διάγνωση, παράμετρο που ούτε καν συνυπολογίσατε. Η ακτινολογία δεν είναι μόνο τα μηχανήματα , απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
το κριτήριο το οποίο αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό δύναται να αποτελέσει μέσο το οποίο θα οδηγήσει σε παύση λειτουργίας των μικρών ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, τα οποία εξ ορισμού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα συνεχών επανεπενδύσεων σε τέτοιου είδους εξοπλισμό. Επιπλέον τα όποια «κριτήρια ποιότητας» εάν εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν όχι μόνο στις ιδιωτικές αλλά και στις δημόσιες δομές. Ωστόσο εάν, για παράδειγμα, εφαρμοζόταν και στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων οι οποίες δια των εξωτερικών ιατρείων τους παρέχουν και πρωτοβάθμια περίθαλψη, το προτεινόμενο από το νομοσχέδιο «κριτήριο ποιότητας» ειδικά περί της «ηλικίας των εγκαταστάσεων», το οποίο προφανώς περιλαμβάνει και τις κτιριακές υποδομές, πόσο χαμηλά θα έπρεπε να αξιολογηθεί το καλύτερο ίσως δερματολογικό νοσοκομείο της χώρας «Ανδρέας Συγγρός» το οποίο ιδρύθηκε το 1910 ή το μη έχον ανάγκη συστάσεων και ιδρυθέν το 1884 νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»; Πρόκειται για ένα απλό παράδειγμα το οποίο δια της ατόπου απαγωγής δείχνει την αστοχία πολλών εξ αυτών των «κριτηρίων». Εκτιμούμε ότι επειδή η ιατρική περίθαλψη δεν επιτρέπει , ούτως ή άλλως, εκπτώσεις στην ορθή άσκησή της, τα όποια κριτήρια επάρκειας, και όχι «ποιότητας», επικεντρωμένα κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, πρέπει να τίθενται κατά την αδειοδότηση των μονάδων Π.Φ.Υ. οι οποίες ακολούθως πρέπει να έχουν το δικαίωμα σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς το οποιοδήποτε «rebate»
Τα ποιοτικά κριτήρια με γνώμονα παλαιότητα μηχανήματος ευνοούν μόνο τις εταιρίες που πουλούν ιατρικά μηχανήματα και σε καμία περίπτωση τον ασθενή που δεν τον αφορά σε καμία περίπτωση πόσο χρόνο για παράδειγμα κάνει για να βγει η εξέτασή του αλλά μόνο να είναι αξιόπιστα βάσει CE και με σωστή μεθοδολογία.
Δεν έχουν καμία σχέση τα «ποιοτικά κριτήρια» με την κλιμακωτή αποζημίωση. Τα ποιοτικά κριτήρια θεσπίζονται πάντα ως προϋπόθεση για λήψη Άδειας Λειτουργίας και εις το διηνεκές για έλεγχο και παράταση της λειτουργίας του Ιατρείου-Εργαστηρίου. Με λίγα λόγια: Αν πληροίς του όρους λειτουργίας μένεις ανοιχτός, αν δεν πληροίς τους όρους δεν μπορείς να παρέχεις υπηρεσίες υγείας είτε προς τον ΕΟΠΥΥ είτε ιδιωτικά στους πολίτες. Είναι ηλίου φαεινότερο πως με διάφορα εφευρήματα προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα του κράτους φορτώνοντάς τα στους εργαστηριακούς ιατρούς κάνοντας έτσι ανέξοδη κοινωνική πολιτική. Λογικά ποιοτικά κριτήρια είναι να υπάρχει Τακτικός Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος και ISO. Όλα τα υπόλοιπα είναι άστοχα. Από τη στιγμή που με δέχεσαι ως «Πάροχο Υπηρεσιών Υγείας» αλλά με πληρώνεις λιγότερο από κάποιον άλλο για τις ίδιες εξετάσεις, παραδέχεσαι πως προμηθεύεις τους ασφαλισμένους σου και με «Εξετάσεις Κατώτερης Ποιότητας»;

Τα σχόλια αυτά αφορούν τον παράγοντα του εξοπλισμού. Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό αλλά τεχνηέντως σύνθετο.

Η ηλικία του εξοπλισμού.

Τι και πως ορίζουμε την ηλικία του εξοπλισμού. Είναι γνωστό και δεδομένο, ότι σήμερα στους παρόχους διαγνωστικών εξετάσεων υπάρχουν οι εξής κατηγορίες μηχανημάτων:
α. Καινούργια και αμεταχείριστα μηχανήματα με τις τελευταίες εκδόσεις λειτουργικού λογισμικού και με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη κλπ).
β. Ανακατασκευασμένα (refurbished) μηχανήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και νοείται η πλήρης ανακατασκευή ενός τεχνολογικού προϊόντος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία ή σε χρήση ή η κατασκευή ενός νέου τεχνολογικού προϊόντος από μεταχειρισμένα τεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό, σε συνδυασμό με τον καθορισμό ενός νέου κύκλου ζωής για το ανακαινισμένο τεχνολογικό προϊόν.
γ. Παλαιά μηχανήματα με αναβαθισμένο (Upgrade) λειτουργικό λογισμικό
δ. Μεταχειρισμένα μηχανήματα
ε. Παλιά μηχανήματα δεκαετιών
Πως θα καθορισθεί η ηλικία αυτών των μηχανημάτων;
α. από την ημέρα αγοράς/ εγκατάστασης;
β. από την ημέρα παραγωγής του;
γ. από την ημέρα ριζικής αναβάθμισης του μηχανήματος;
δ. από την ημέρα ανακατασκευής στο εργοστάσιο παραγωγής;
ε. από την αριθμητική έκδοση του λογισμικού που υπάρχει στο μηχάνημα για την πραγματοποίηση εξετάσεων;
στ. από την ηλικία του επιπέδου της τεχνολογικής του γενιάς;
Ποιος θα αποφασίσει και καθορίσει το ηλικιακό κριτήριο της αποζημίωσης; Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ορισμός διάρκειας ζωής του μηχανήματος, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι, παρ. 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

“Τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις ενός τεχνολογικού προϊόντος δεν αλλοιώνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία ή η ασφάλεια του ασθενούς ή του χρήστη και, ενδεχομένως, άλλων προσώπων, κατά τη διάρκεια ζωής του τεχνολογικού προϊόντος, όπως αυτή δηλώνεται από τον κατασκευαστή, όταν το τεχνολογικό προϊόν υφίσταται τις καταπονήσεις που μπορούν να προκύψουν υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντηρείται καταλλήλως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή”.

Συντήρηση εξοπλισμού
Τι και πως ορίζουμε την συντήρηση του εξοπλισμού. Η συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού θα πρέπει να καθορίζει την αξιοπιστία του εξοπλισμού σε σχέση με την κλινική έκβαση (αποτελέσματα) ή το κλινικό όφελος των ασθενών.
Σήμερα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες τύπων συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

α. Προληπτική συντήρηση (Συντήρηση βάσει χρόνου) – Preventive Maintenance

β. Προγνωστική συντήρηση (Συντήρηση βάσει συνθηκών) – Predictive Maintenance

γ. Διορθωτική συντήρηση -Reactive Maintenance (

δ. Συντήρηση με επίκεντρο την αξιοπιστία – Reliability-Centered Maintenance

Ποιος και πως θα αξιολογηθεί ο παράγοντας συντήρηση του εξοπλισμού; Στην βάση ανάθεσης στην κατασκευάστρια εταιρεία, στην προμηθεύτρια εταιρεία που είναι αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, σε τρίτο ανεξάρτητο μέρος;

Όλα αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία γιατί ο νόμος προβλέπει την επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμών αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας , ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών. Λέτε οι πάροχοι υπηρεσιών Υγείας πέραν της μείωσης λόγω των κριτηρίων ποιότητας να υποστούν και μία μείωση λόγω των διαπραγματεύσεων που θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ μαζί τους όπως και στα φάρμακα ;

Πηγή