Στα 850 ευρώ διαμορφώνεται το εφάπαξ πόσο που θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ για έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης σύμφωνα με το νόμου του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τη ρύθμιση οφειλών.

Επίσης σε περίπτωση μεταφοράς της σορού προς ταφή ή αποτέφρωση σε άλλη από τον τόπο θανάτου περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας καταβάλλονται, πέραν των εξόδων των 850 ευρώ και έξοδα μεταφοράς ως εξής:

α) για απόσταση από 100 χιλιόμετρα έως 200 χιλιόμετρα, μέχρι του ποσού των 200 ευρώ,
β) για απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων, μέχρι του ποσού των 350 ευρώ.
γ) Τα ποσά των περ. α΄ και β΄ δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον ο άμεσα ασφαλισμένος διέθετε κατά την ημερομηνία θανάτου ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη και δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

Αν ο άμεσα ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ δεν διέθετε κατά την ημερομηνία θανάτου ασφαλιστική ικανότητα, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον είχε πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 1.500 ημέρες (ή 5 έτη) πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης και δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

Αν ο θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται ανεξαρτήτως των ανωτέρω προϋποθέσεων ασφαλιστικής ικανότητας και χρόνου ασφάλισης και εφόσον δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.
Αν ο θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται εφόσον είχε ασφαλιστική ικανότητα, άλλως εφόσον είχε πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 750 ημέρες (ή 2,5 έτη) πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης και δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 χορηγούνται εφόσον, κατά την ημερομηνία θανάτου, δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται και σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του εκτός της ελληνικής επικράτειας εφόσον, κατά την ημερομηνία του θανάτου, δεν διέμεναν εκεί μόνιμα και πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2.Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ή μέλους της οικογένειάς του εκτός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της παρ. 1 χορηγούνται εφόσον, κατά την ημερομηνία του θανάτου, δεν διέμεναν εκεί μόνιμα και δεν υφίσταται δικαίωμα σε έξοδα της παρ. 1 από άλλη πηγή εκτός ΕΦΚΑ.

Τα έξοδα της παρ. 1 καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ σε αυτόν που επιμελείται την κηδεία ή την αποτέφρωση, ύστερα από αίτησή του.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, καθορίζονται οι καλυπτόμενες από τον ΕΦΚΑ δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας στον επιμεληθέντα της κηδείας ή αποτέφρωσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης των εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης απευθείας σε γραφείο τελετών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή