Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε, δικαίωμα συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις, το επόμενο διάστημα, αποκτούν όχι μόνο οι εταιρείες που καταβάλουν clawback αλλά και εταιρείες που τα φάρμακά τους δεν έχουν ενταχθεί σε κλειστό προϋπολογισμό αλλά έχουν δώσει σημαντικές εκπτώσεις. Αυτές οι εκπτώσεις θα μπορούν να συμψηφιστούν με δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης, εφόσον αυτά τα σκευάσματα έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό της δαπάνης

claw-back

Συγκεκριμένα στην υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου, με τίτλο:

«Συμψηφισμός clawback με δαπάνες έρευνας – Τροποποίηση της ΓΠ.οικ.80277/2021

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αφορά : Συμψηφισμός clawback με δαπάνες έρευνας – Τροποποίηση της ΓΠ.οικ.80277/2021

Γ.Π. οικ. 12024/24.02.2023
Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ.80277/23.12.2021 (Β’ 6247) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής
clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.43696/27.07.2022 (Β’ 3985)”».

Την απόφαση υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ και αναλυτικά αναφέρεται ότι:

1. Το άρθρο 1 περί ορισμών της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 80277/23.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής» (Β’ 6247), ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.43696/27.07.2022 (Β’ 3985), συμπληρώνεται με την προσθήκη νέου ορισμού υπ’ αρ. 5, ως εξής:
«5. Ως ποσό υποκείμενο σε συμψηφισμό με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την παρούσα, θεωρείται και η έκπτωση, την οποία χορηγούν οι Κ.Α.Κ. ή οι φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών τους με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’αρ. 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και η οποία αντιστοιχεί έως το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταλογίζεται σε βάρος τους.».

2. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις συμψηφισμού των Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικών εταιρειών με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την τροποποιούμενη/συμπληρούμενη με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.