Διαθέσιμες είναι από την προηγούμενη εβδομάδα οι ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους πιστοποιημένους χρήστες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ιατρούς και φαρμακοποιούς. Οι νέες ψηφιακές υπογραφές διατίθενται είτε σε USB Token είτε ως Απομακρυσμένη ΕΔΔΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αίτηση ΑΔΔΥ» και να εκτυπώσουν την αίτηση που θα δημιουργηθεί πατώντας το κουμπί «Αποστολή Αίτησης». Στη συνέχεια καλούνται από την ΗΔΙΚΑ να βεβαιώσουν στην αίτηση το γνήσιο υπογραφής τους από ΚΕΠ ή ΑΤ (όχι μέσω του gov.gr), να επικυρώσουν αντίγραφο της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους, να εκτυπώσουν και να υπογράψουν (χωρίς γνήσιο) τους όρους συνδρομητή (Λήψη Όρων) και να αποστείλουν τα παραπάνω στη BYTE Computer ΑΒΕΕ, Καλλιρρόης 98 Αθήνα, 117 41.