Με νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή από το υπουργείο Τουρισμού, δημιουργείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικό μητρώο παρόχων υπηρεσιών υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται συμβεβλημένοι και μη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, όπως:

α) ασφαλιστικοί πάροχοι υγείας
β) εργαστήρια φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας
γ) ιδιωτικές κλινικές
δ) δημόσια νοσοκομεία
ε) κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας
στ) μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού
ζ) κέντρα θαλασσοθεραπείας
η) κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης
θ) ιατρεία, πολυιατρεία, οδοντιατρεία και εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου.

Το ανωτέρω μητρώο του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που διασυνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και αναρτάται σε ιστοσελίδα των υπηρεσιών τους.