Η μελέτη διεξήχθη σε οχτώ ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία) και απευθύνθηκε σε περισσότερους από 7.000 γονείς (μέσο όρος ηλικίας 35 ετών)

HPV

  1. Βασικά ευρήματα

3α. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των γονέων για τον HPV

  • Σύμφωνα με τη μελέτη 3 στους 4 γονείς, απάντησαν πως γνωρίζουν (και άρα είναι ευαισθητοποιημένοι) για τον HPV. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρόμοιας μελέτης που διεξήχθη το 2019 τα ποσοστά ευαισθητοποίησης των γονέων για τον HPV, φαίνεται πως είναι σταθερά με μια μικρή αυξητική τάση (69% το 2019 ≠ 73% το 2022).

  • Παράλληλα, παρατηρήθηκε ένα σημαντικό κενό στην ενημέρωση των γονέων καθώς σχεδόν το 40% δεν έχει γνώση των διαθέσιμων εμβολίων τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη. Το κενό αυτό ενημέρωσης παρατηρείται κυρίως στους άνδρες, καθώς οι γυναίκες συγκριτικά είναι πιο ενημερωμένες για την αξία του εμβολιασμού και τη συμβολή του στην πρόληψη από τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας. Συγκρίνοντας, τα αποτελέσματα αυτά με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2019 παρατηρείται μείωση στην ενημέρωση των γονέων  σχετικά με τα διαθέσιμα εμβόλια.

(66% το 2019  ≠ 57% το 2022)

3β.  Η αξία εμβολιασμού των παιδιών

Τρείς είναι οι βασικοί λόγοι εμβολιασμού των παιδιών που φαίνεται πως έχουν οι γονείς:

  1. Το 64% δήλωσε πως ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για την πρόληψη συγκεκριμένων ασθενειών

  2. Το 55% δήλωσε πως ο εμβολιασμός είναι ο μοναδικός τρόπος αποφυγής μετάδοσης συγκεκριμένων ασθενειών

  3. Το 42% δήλωσε ότι πάντα είναι proactive για την προστασία της υγείας των παιδιών τους

Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένα ποσοστό γονέων που δεν πιστεύει ότι ο εμβολιασμός του/των παιδιών τους είναι σημαντικός. Είτε γιατί δυσπιστούν αναφορικά με την ασφάλεια των εμβολίων, είτε γιατί δεν πιστεύουν πως ο εμβολιασμός αποτρέπει την εξάπλωση των ασθενειών.

3γ. Πανδημία Covid-19 και εμβολιασμός

Υψηλό ποσοστό των γονέων δήλωσε πως νιώθει πιο ενημερωμένο για τον εμβολιασμό των παιδιών του, καθώς η διαθέσιμη πληροφορία λόγω του Covid-19 έχει αυξηθεί.

4. Συμπεράσματα

  • Οι γονείς στην Ευρώπη, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, για τον HPV σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.

  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (79%) γνωρίζει πως ο HPV προκαλεί καρκίνο. Χαμηλό όμως είναι το ποσοστό εκείνο (48%) των γονέων που γνωρίζουν ότι προκαλεί καρκίνους και στα 2 φύλα.

  • Σχεδόν το 50% των γονέων, συμφώνησε πως διαθέτει όλη την απαραίτητη πληροφορία για  τον εμβολιασμό. Η αύξηση αυτή της ενημέρωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πανδημία Covid-19

  • Στο 68% των γονέων παρατηρήθηκε αλλαγή στάσης έναντι του εμβολιασμού των παιδιών τους, καθώς οι ίδιοι, λόγω της πανδημίας, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι.

Πηγή ΑΠΕ