Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας αποφασίζει την αναθεώρηση του καταλόγου φάρμακων υψηλού κόστους σοβαρών
παθήσεων της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ως κάτωθι

fdca6d2f-fd3e-428b-9ea1-1c840a2c4825