Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

iatroi

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1397/1983 (A΄ 143).

β. την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

γ. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165),

δ. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (Α΄174),

ε. της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και την περ. β΄ της παρ. 32 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),

στ. της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),

ζ. της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

η. της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντίστοιχα και την παρ. 4 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

θ. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204),

ι. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

(Α΄ 133),

ια. του άρθρου τρίτου του ν. 4655/2020 (Α΄ 16),

ιβ. του άρθρου εικοστού πέμπτου του ν. 4771/2021 Α΄ 16), «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»,

ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32),

ιε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),

ιστ. της υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/16.8.2019 απόφασης διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (ΥΟΔΔ 578).

2. Την υπό στοιχεία Β1α/39088/23.06.2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις από 04.06.2021 και 14.06.2021 εισηγήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με συνημμένη υποβολή προτάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., ως εξής:

 

Άρθρο 1

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητας του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους. Στο ανώτατο όριο των πέντε (5) φορέων δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια έγκριση προκήρυξης.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, καθώς και β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β», που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του παραρτήματος.

Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α» και σε ότι αφορά στη Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει ή στο Ε.Κ.Α.Β.

Η αίτηση – δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων – δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν – επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων – δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση – δήλωση.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπου Β΄), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α΄ και Β΄).

 

 Άρθρο 2

Έλεγχος Αιτήσεων – Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων – Διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης υποψηφίων

α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης ανά θέση/θέσεις, δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης, πλην της συνέντευξης. Το τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Υ.ΠΕ. και του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.

Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β. προς ενημέρωση των υποψηφίων.

β. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει, συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία, την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α΄, ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.

Εν συνεχεία, διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β΄) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β΄, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Η μοριοδότηση των υποψήφιων πέραν του απαραίτητου αριθμού δεν ελέγχεται και παραμένει με τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει, μέσω της εφαρμογής, από τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

γ. Ο πίνακας με την μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στη γραμματεία του συμβουλίου κρίσης και επιλογής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.

δ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται, μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων ίσου με το πενταπλάσιο των προκηρυγμένων θέσεων ανά φορέα. Ο προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.

ε. Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που βαθμολογείται σύμφωνα με την οριζόμενη βαθμολογία στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση της παρ. δ και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά σε συνέντευξη με διάρκεια 10΄ – 20΄ λεπτά. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου, με χρήση εικόνας και ήχου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης της παρ. δ.

Ο πίνακας με την τελική βαθμολογία αναρτάται στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.

 

Άρθρο 3

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων

α. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

αα. Η προϋπηρεσία, μέγιστος αριθμός μορίων: 500

αβ. Το επιστημονικό έργο, μέγιστος αριθμός μορίων: 300

αγ. Το εκπαιδευτικό έργο μέγιστος αριθμός μορίων: 200.

β. Συνέντευξη:

Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β), για τις θέσεις των επιμελητών, ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 350 μόρια.

Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β), για τις θέσεις των διευθυντών, ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 400 μόρια.

γ. Η τελική μοριοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των δικαιολογητικών τύπου Β’ και της συνέντευξης.

δ. Η βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο γίνεται με βάση τους συντελεστές που αναφέρουν οι πίνακες 1 έως και 6 του παραρτήματος και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια υπολογισμού της προϋπηρεσίας των πινάκων 2 και 3 επιλέγονται με χρονικά διαστήματα τα οποία ΔΕΝ μπορούν να συμπίπτουν μεταξύ τους για κάθε πίνακα. Η αίτηση δήλωση αποτελεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τις επιλογές των κριτηρίων που θα επιλέξει να καταχωρήσει στην προϋπηρεσία, οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ε. Σε περιπτώσεις που για θέση που προκηρύσσεται απαιτείται ειδική εμπειρία, η προϋπηρεσία συμπληρώνεται και μοριοδοτείται, σύμφωνα με τον πίνακα 3, όπως ισχύει και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορούν να δηλώσουν και να λάβουν τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτουν μετά την λήψη της ειδικότητάς τους. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση σε βαθμό επιμελητή Β΄ για την ΜΕΘ, ΜΕΘ Παίδων και ΜΕΝΝ. Ενώ, για τις θέσεις που δεν προκηρύσσονται με εξειδίκευση ή ειδική εμπειρία, θα τους απαιτηθεί η συμπλήρωση του πίνακα 2.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία Δομημένης Συνέντευξης

α. Η συνέντευξη διαιρείται σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα (ομάδα Α) περιλαμβάνει ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση (ή τις θέσεις) με βάση την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία (πίνακες 1 και 2) και τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες για υποψηφίους Διευθυντές (πίνακας 3).

Με τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β) ερωτήσεων αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με την ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος, όπως αυτό εκφράζεται με την ενεργητική συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στοχοθεσίας της μονάδας, τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, τον σεβασμό στα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανότητα συμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Ειδικότερα, για τους υποψηφίους για θέσεις σε βαθμό Διευθυντή, μέσω των ερωτήσεων της ομάδας Β, ανιχνεύεται επιπλέον η ικανότητα της σωστής κατανομής ρόλων στο προσωπικό της μονάδας με τρόπο που να αναδεικνύει τα προσόντα και τις ειδικές δεξιότητες του καθενός, καθώς και η διάθεση μετάδοσης γνώσεων στους νεότερους συναδέλφους.

Η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης διενεργείται σύμφωνα με τους πίνακες της συνέντευξης του παραρτήματος.

β. Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β) για τις θέσεις των επιμελητών ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 350 μόρια, ως ακολούθως:

έως 50 μόρια για τον πίνακα 1 της ομάδας Α

έως 100 μόρια για τον πίνακα 2 της ομάδας Α και

έως 200 μόρια για την Β ομάδα των ερωτήσεων

γ. Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β) για τις θέσεις των διευθυντών ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 400 μόρια, ως ακολούθως:

έως 50 μόρια για τον πίνακα 1 της ομάδας Α

έως 100 μόρια για τον πίνακα 2 της ομάδας Α

έως 50 μόρια για τον πίνακα 3 της ομάδας Α και

έως 200 μόρια για την Β ομάδα των ερωτήσεων

δ. Οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης και με δεδομένο ότι οι ερωτήσεις της πρώτης ομάδας είναι γνωστές εκ των προτέρων, σύμφωνα με τους πίνακες των συνεντεύξεων 1, 2 και 3 του παραρτήματος, μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε στοιχείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που να τεκμηριώνει το βάσιμο των απαντήσεών τους.

ε. Τα μέλη του Συμβουλίου βαθμολογούν, τον καθένα ατομικά, για κάθε κατηγορία απαντήσεων. Η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.

 

Άρθρο 5

Επιλογή υποψηφίων

α. Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ο πρώτος υποψήφιος στον πίνακα για κάθε θέση. Η επιλογή γίνεται ως εξής: επιλέγονται ισάριθμοι με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων με βάση την σειρά κατάταξης από την μοριοδότηση, ως πρώτοι – ένας για κάθε θέση, όπως προκύπτει από το άρθρο 3. Στην περίπτωση που υποψήφιος στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτησή του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Η δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης είναι υποχρεωτική για όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων που κρίνονται από το ίδιο Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, επαναλαμβάνεται η διαδικασία ως περιγράφεται ανωτέρω.

Η τελική μοριοδότηση και η με βάση αυτή κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.

β. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο αν αποδέχονται τη θέση.

Κοινή δήλωση υποψηφίων που επιλέχθηκαν ως πρώτοι για μεταξύ τους αλλαγή σε θέσεις που έχουν προτιμήσει, γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις αποδοχής, το πρακτικό του Συμβουλίου ανά συνεδρίαση, συνοδευόμενο με τον φάκελο του ιατρού που διορίζεται σε εκτυπωμένη μορφή, διαβιβάζεται από την Υ.ΠΕ. ή το Ε.Κ.Α.Β. στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Στο πρακτικό θα επισυνάπτονται οι αναρτημένοι πίνακες ανά συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Στους πίνακες που θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, θα αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου. Κατόπιν αυτού, εκκινεί η διαδικασία διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δήλωσης μη αποδοχής της θέσης από κάποιον υποψήφιο, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια.

Επίσης, με ευθύνη της Υγειονομικής Περιφέρειας ενημερώνεται ο φορέας στον οποίο διορίζεται ο κάθε υποψήφιος.

Όλοι οι προαναφερόμενοι πίνακες αναρτώνται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Η παρούσα ισχύει, για την κάλυψη θέσεων, που προκηρύσσονται από τη δημοσίευσή της και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021