Με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 460:Β 14-2-2020) καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού – πλην ιατρών – στις υπηρεσίες υγείας. Ακόμη, προσδιορίστηκε η διαδικασία για την κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων, την υποβολή αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τα προσόντα ανά κλάδο.

Η απόφαση αφορά τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, τις ΥΠΕ, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΠΥΥ, τον ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το ΝΙΜΤΣ, την ΑΕΜΥ Α.Ε. και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Σε σύγκριση με την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης έχουν προστεθεί ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και η ΑΕΜΥ Α.Ε. στο σύνολό της, καθώς μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για το νοσοκομείο Σαντορίνης.

Φυσικά, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας. Τα αιτήματα των ανωτέρω φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων/Τμήμα Β). Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ότι το κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους και στην περίπτωση των Νοσοκομείων απαιτείται επιπροσθέτως εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Μέχρι πρότινος, οι κατάλογοι αναρτώνταν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και παρέμεναν επικαιροποιούμενοι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης, των φορέων στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική του βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.

Υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για 8 φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του (μέχρι πρότινος είχε δικαίωμα μόνο για 6 φορείς).

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση ότι στις προτιμήσεις του θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 2 ακόμα από τους παρακάτω φορείς που λειτουργούν εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.ΠΕ. που έχει επιλέξει:

– Ε.Κ.Ε.Α

– Ε.Ο.Φ

– Α.Ε.Μ.Υ για το νοσοκομείο Θήρας

– Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα)

– Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες).

Πρόσληψη – Διάρκεια σύμβασης – αμοιβές

Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη σύμβασης.

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή και οι κωδικοί taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν παρέλθει διετία από την ημερομηνία παραίτησης ή μη αποδοχής.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών.

Το νέο στοιχείο που εισάγει η απόφαση είναι ότι όταν η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύναται να ανανεώνεται πέραν της διετίας, μετά από έγκριση του Υπουργού, και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο εργασίας του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.

Πηγή