Δυνατότητα να λειτουργούν μονάδες μεταμόσχευσης αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποκτούν οι ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες επίσης μπορούν να συνεργάζονται και με αντίστοιχες μονάδες του δημοσίου τομέα

Μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων θα μπορούν να πραγματοποιούν και οι ιδιωτικές κλινικές με νεότερη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, μετά από άδεια που μπορούν να παίρνουν από το υπουργείο Υγείας.

cell

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα θα συλλέγονται από τους ίδιους τους ασθενείς για τους οποίους προορίζονται (αυτόλογη μεταμόσχευση) και θα εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου, ιδίως αυτών του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Συγκεκριμένα αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων γίνονται σε σειρά κακοηθειών όπως πλασματοκυτταρικό μυέλωμα, όγκοι γεννητικών κυττάρων, νευροβλάστωμα, σπάνιοι καρκίνοι παιδικής ηλικίας, σάρκωμα Εwing, λέμφωμα Hodgkin και non Hodgkin, οξεία μυελοειδής λευχαιμία.

Με την πρόσφατη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού, «Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων δύναται να λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ιδιωτικής κλινικής που διαθέτει Αιματολογικό τμήμα Παθολογικού Τομέα».

Ο σχετικός νόμος που ήδη ισχύει σήμερα, προβλέπει πως η Μονάδα Εφαρμογής πρέπει να λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως ανεξάρτητη Μονάδα ή εντός των πλαισίων Αιματολογικού Τμήματος ΕΣΥ του Παθολογικού Τομέα ή Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής Παθολογικού Τομέα ή Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής με Αιματολογική Μονάδα.

Αδειοδότηση

Για την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας, πρέπει να χορηγηθεί σχετική άδεια με απόφαση του υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), αφού προηγηθεί ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Στην άδεια αναφέρονται οι δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβει η συγκεκριμένη μονάδα. Ισχύει για 3 έτη και ανανεώνεται για ίσο χρόνο με την ίδια διαδικασία.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας ύστερα από πρόταση του ΕΟΜ και γνώμη του ΚΕΣΥ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα. Επίσης ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανάκληση ή την ανανέωση της αδείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Εάν διαπιστωθεί ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις έπαψαν να πληρούνται, η άδεια ανακαλείται μετά από εισήγηση του ΕΟΜ.

Οι μονάδες υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΕΟΜ ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά τους, εντός του πρώτου διμήνου του επομένου έτους.

Οργάνωση

Η τελευταία απόφαση προβλέπει πως η ιδιωτική κλινική στην οποία ανήκει η Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, πρέπει να διαθέτει τα ίδια Τμήματα, Μονάδες και Εργαστήρια, όπως ορίζονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. (Δηλαδή, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος για τις μεταμοσχεύσεις: αιμοδοσία, εργαστήρια μικροβιοκλογικό, αιματολογικό, βιοχημικό, παθολογοανατομικό, κυτταρογενετικής, μοριακής αιματολογίας και κυτταρομορφολογίας και κυτταρομετρίας ροής (ή συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια νοσοκομείου ή ερευνητικού κέντρου), καθώς και ακτινολογικό και ακτινοθεραπευτικό τμήμα, χειρουργείο και ΜΕΘ).

Στην απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού σημειώνεται πως όπου προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας του νοσηλευτικού ιδρύματος – κατά περίπτωση – με άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, είναι δυνατή η εξασφάλιση συνεργασίας της Ιδιωτικής Κλινικής με άλλη Ιδιωτική Κλινική ή ερευνητικό κέντρο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, κατ’ αντιστοιχία.

Επίσης η ίδια απόφαση προβλέπει πως οι Ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να διαθέτουν ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται και για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ στην περίπτωση που δεν αναπτύσσουν τμήματα ανάλογα των προαναφερόμενων ειδικοτήτων μπορούν είτε να προσλάβουν ιατρούς αυτών των ειδικοτήτων είτε να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς.

Προσωπικό

Όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας (Φυσικοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο) οι ιδιωτικές κλινικές αν δεν διαθέτουν τους συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας μπορούν είτε να τους προσλάβουν είτε να συνεργάζονται με ιδιώτες επαγγελματίες υγείας της ειδικότητας.

Στην απόφαση σημειώνεται επίσης πως «Στις περιπτώσεις που η Μεταμόσχευση Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων διενεργείται σε Μονάδα Εφαρμογής Ιδιωτικής Κλινικής, το Ιατρικό Προσωπικό που θα τη στελεχώνει θα πρέπει να είναι αντίστοιχων ειδικοτήτων και εμπειρίας ως ανωτέρω, και ο υπεύθυνος της Μονάδας θα ορίζεται με απόφαση των αντίστοιχων οργάνων της κλινικής».

Η απόφαση στην οποία παραπέμπει και αφορούσε την στελέχωση στο δημόσιο τομέα, βάσει του οποίου μπαίνουν οι προδιαγραφές λειτουργίας και στις ιδιωτικές κλινικές, προβλέπει στελέχωση από έναν αιματολόγο ή παιδίατρο αν η μονάδα αφορά παιδιά ή αν η μονάδα αφορά ασθενείς με συμπαγείς όγκους, ογκολόγο με τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναγνωρισμένη μονάδα μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο γιατρός αυτός θα είναι ο υπεύθυνος της μονάδας. Επίσης προβλέπει στελέχωση με άλλον ένα αιματολόγο ή παιδίατρο ή ογκολόγο.