Με νέα απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Υγείας καθόρισα τις νέες αποδοχές του ΔΣ του ΕΟΦ.
Ειδικότερα όπως προβλέπεται σε απόφαση που σήμερα δημοσιοποιήθηκε, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων (Α’&Β’) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) έχουν ως εξής:

eof plirromes

α) Πρόεδρος: στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€3.900,00).

β) Α’ Αντιπρόεδρος: στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€2.956,00).

γ) Β’ Αντιπρόεδρος: στο ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (€2.020,00 ).