Νέες διατάξεις για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και την τιμολόγηση εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πλέον ότι η αμοιβή των εξωτερικών αξιολογητών της επιτροπής ΗΤΑ, καθώς και των μελών της, όταν ορίζονται ως εισηγητές, θα καθορίζεται με ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, ακόμα και κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων για την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, υπάρχει πλέον η διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ΗΥΑ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γενοσήμων για την ένταξή τους η μη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, να μην ορίζει δύο αξιολογητές, αλλά έναν ή κανένα. Στις συνεδριάσεις προβλέπεται η δυνατότητα να παρίσταται νομικός με εμπειρία στη φαρμακευτική νομοθεσία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Τέλος, το ΔΣ του ΕΠΟΥΥ αποφασίζει για την αποζημίωση συγκεκριμένων φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω της διαδικασίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, την ολοκλήρωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.