Ανατρεπτικές και αμφιλεγόμενες είναι ορισμένες από τις ρυθμίσεις, του νομοσχεδίου για την ιατρική εκπαίδευση και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που προωθεί η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ενδεικτικά, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνει την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά και την απασχόληση τους και στον ιδιωτικό τομέα!

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και το κείμενο κυκλοφορεί ευρέως μεταξύ των συνδικαλιστών ιατρών του ΕΣΥ με το καζάνι της οργής να βράζει με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ας δούμε ορισμένες καίριες ρυθμίσεις του πολυσέλιδου (41 σελίδων και 35 άρθρων) προσχεδίου νόμου:

Αυξάνεται από δύο σε πέντε έτη το χρονικό διάστημα, πριν από την παρέλευση του οποίου δεν επιτρέπεται η παραίτηση των ιατρών που διορίζονται σε θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Μειώνεται από πέντε σε δύο χρόνια το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β, Επιμελητή Α και Διευθυντή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη θέση, αν δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που υπηρετούν κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, οι υποψήφιοι ιατροί επιτρέπεται να διεκδικήσουν μόνο θέση του ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν.

Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ με καθεστώς μερικής απασχόλησης

Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, οι θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με αποφάσεις Διοικητών Νοσοκομείων ή του Υπουργού Υγείας, και έχουν αποβεί άγονες, δύνανται, να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α ́123).

Οι θέσεις μερικής απασχόλησης προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης.

Οι ιατροί, που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής ή και το δικαίωμα διατηρήσεως ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου.

Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει, δύναται να παραμένει σ` αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της.

Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης θα εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και θα λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου ΕΣΥ αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης.

Σε περίπτωση, που, ο ιατρός είτε δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης, είτε παραιτηθεί από αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού κλάδου ΕΣΥ, πριν τη συμπλήρωση δύο (2 ) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση.

Ο χρόνος παραμονής του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης αναγνωρίζεται κατά το ήμισυ ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ και προσμετράται για την κατάληψη θέσης και τη βαθμολογική εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του καθεστώτος μερικής απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών, ο αριθμός και το είδος των εφημεριών, η προκήρυξη των θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου.

Απασχόληση ιατρών κλάδου ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, δύνανται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και η έκταση αυτής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση άδειας για την εν λόγω απασχόληση και η ανάκλησή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Κατάργηση παλαιών προκηρύξεων

Οι προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες εκδόθηκαν με απόφαση Διοικητή Νοσοκομείου ή του Υπουργού Υγείας έως την 31η .12.2013 και εκκρεμούν στα αρμόδια προς κρίση συμβούλια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, καταργούνται και οι θέσεις αποδεσμεύονται. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, ολοκληρώνονται οι κρίσεις που εκκρεμούν στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσης, έπειτα από αναπομπή του πρακτικού ή κατ ́ εφαρμογή απόφασης διοικητικού δικαστηρίου.

Επιλογή και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών

Μετά από αίτημα της οικείας Δ.Υ.Πε., αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Υγείας δύναται να προκηρυχθεί σε τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου του ΕΣΥ, θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, εφόσον υπηρετούν τουλάχιστον πέντε ιατροί κλάδου ΕΣΥ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο στον βαθμό Διευθυντή.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών πανελλαδικής εμβέλειας ανά ειδικότητα με έδρα την 1η Υγειονομική Περιφέρεια με διετή θητεία και αρμοδιότητα της αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων.

Οι υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση, καθώς και οι Διευθυντές που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ δυνάμει του εδαφίου β ́ παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρηση τους για οποιονδήποτε λόγο

Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι ειδικευμένοι ιατροί με τουλάχιστον οκτώ χρόνια προϋπηρεσία στην οικεία ειδικότητα που είτε ανήκουν στον κλάδο ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, ή είναι ιδιώτες ιατροί. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση Συντονιστή Διευθυντή όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης, με εξαίρεση όσους υπηρετούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ως προσωρινοί επιστημονικοί υπεύθυνοι για τρία έτη.

Ο Συντονιστής Διευθυντής επιλέγεται με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης από τη λήξη της με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από ατομική αξιολόγηση που διενεργείται με την ολοκλήρωση της θητείας του από το αρμόδιο όργανο της παρ. 6. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας που έπεται της ανανέωσης, ακολουθεί εκ νέου αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο της παρ. 5, σε συνέχεια της οποίας και εφόσον το αποτέλεσμά της είναι θετικό, οι ιατροί μονιμοποιούνται στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή στη συγκεκριμένη θέση.

Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των Συντονιστών Διευθυντών που υπηρετούν μετά από προκήρυξη εκκινεί με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου έξι μήνες πριν από τη λήξη της τετραετίας και ολοκληρώνεται εντός μηνός. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, η θέση Συντονιστή Διευθυντή κενούται και δύναται να προκηρύσσεται εκ νέου πέντε μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του υπηρετούντος Συντονιστή Διευθυντή, υπό τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος.

Αν ως Συντονιστής Διευθυντής είχε επιλεγεί και υπηρετούσε ειδικευμένος ιατρός κλάδου ΕΣΥ, σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του ως Συντονιστή Διευθυντή, τοποθετείται στο νοσοκομείο, από το οποίο προέρχεται, σε κενή οργανική θέση της ειδικότητας του ή αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση, στον βαθμό που κατείχε πριν αναλάβει τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή.

Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος υπηρεσίας του ως Συντονιστή Διευθυντή λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική του εξέλιξη στον βαθμό που υπηρετούσε στο νοσοκομείο προέλευσης. Ο Συντονιστής Διευθυντής, του οποίου η θητεία δεν ανανεώνεται, δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για την ίδια θέση στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, εφόσον αυτή επαναπροκηρυχθεί.

Ορισμός προϊσταμένου σε ιατρικά τμήματα ή μονάδες

Κάθε ιατρικό τμήμα ή μονάδα έχει επιστημονική αυτοτέλεια. Σε κάθε ιατρικό τμήμα ή μονάδα προΐσταται και έχει τον συνολικό συντονισμό και την επιστημονική ευθύνη ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον μεγαλύτερο βαθμό. Ο προϊστάμενος κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, έναν Επιμελητή Α ή άλλο επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον μεγαλύτερο βαθμό.

Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που κατέχουν βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως προϊστάμενός του ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Πρόεδρο), τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Αντιπρόεδρο), και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα, με κριτήρια την κλινική εμπειρία (χρόνο προϋπηρεσίας, νοσοκομεία, κλινικές και θέσεις, στις οποίες υπηρέτησε), τη μετεκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία 5ετία, το ερευνητικό έργο με ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία 5ετία, το διδακτικό έργο, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, την ελληνική και διεθνής επιστημονική παρουσία, το διοικητικό έργο, κυρίως από θέσεις ευθύνης, τη συνεργασία με το ιατρικό και άλλο προσωπικό του τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας, το προσωπικό του νοσοκομείου εν γένει, καθώς και τη σχέση με τους ασθενείς.

Αν δεν υπάρχει ιατρός κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ισχύουν τα παρακάτω:

α. Προσωρινός προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ο μοναδικός ιατρός κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.
β. Αν υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε θέση Διευθυντή μετά από μετάθεση κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4693/2020, προσωρινός προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου αυτός που έχει επιλεγεί μετά από προκήρυξη για θέση Διευθυντή στο εν λόγω νοσοκομείο.
γ. Αν υπηρετούν περισσότεροι ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή από προκήρυξη στο εν λόγω νοσοκομείο ή οι υπηρετούντες Διευθυντές είναι από εξέλιξη ή μετάθεση, προσωρινός προϊστάμενος ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, ο Διευθυντής από προκήρυξη στο εν λόγω νοσοκομείο που επιλέγεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.
δ. Αν δεν υπηρετεί κανένας ιατρός κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή από προκήρυξη ή εξέλιξη ή βαθμό Συντονιστή Διευθυντή από μετάθεση, τότε εφαρμόζονται τα παραπάνω για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν στον βαθμό του Επιμελητή Α.

Η θητεία του προσωρινού προϊσταμένου που ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι τριετής, διακόπτεται δε σε περίπτωση που οριστεί Συντονιστής Διευθυντής έπειτα από προκήρυξη. Μετά την παρέλευση της τριετίας επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία για τον ορισμό προσωρινού προϊσταμένου, εφόσον δεν έχει οριστεί Συντονιστής Διευθυντής έπειτα από προκήρυξη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαδικασία επιλογής Συντονιστή Διευθυντή μετά από προκήρυξη σε εξέλιξη παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία του προσωρινού επιστημονικού υπεύθυνου έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής έπειτα από προκήρυξη.

Όσοι υπηρετούν ως προσωρινοί προϊστάμενοι τμήματος ή μονάδας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον ορισμό νέων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση με ευθύνη των Διοικητών των νοσοκομείων.

Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός Ιατρών και Φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρών ΕΣΥ

Για τον έλεγχο δικαιολογητικών και μοριοδότησης αιτήσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για θέσεις νοσοκομείων συγκροτούνται Συμβούλια πανελλαδικής εμβέλειας ανά κρινόμενη ειδικότητα στην έδρα εκάστης Δ.Υ.Πε., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, τα οποία είναι πενταμελή με διετή θητεία και απαρτίζονται από:

από έναν (1) διοικητή νοσοκομείου της Δ.Υ.ΠΕ. ως πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση, με αναπληρωτή τον αναπληρωτή διοικητή του ίδιου νοσοκομείου και, εάν δεν υπάρχει, τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,
από έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου των νοσοκομείων της Δ.Υ.ΠΕ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων της Δ.Υ.ΠΕ. που είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.,
από τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.. Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από δύο (2) γραμματείς, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την ίδια απόφαση μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε.

Συνεντεύξεις ιατρών ΕΣΥ

Για τη διενέργεια της συνέντευξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ για θέσεις νοσοκομείων, συγκροτούνται στην έδρα κάθε Νοσοκομείου του ΕΣΥ, που προκήρυξε τις κρινόμενες θέσεις, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), Συμβούλια ανά ειδικότητα και ανά Τμήμα ή Μονάδα, τα οποία είναι τριμελή με διετή θητεία και απαρτίζονται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου και, ελλείψει αυτού, τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.
Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με Αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου ΕΣΥ του νοσοκομείου.
Εάν η κρίση αφορά θέση Διευθυντή:
Τον Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος ή της Μονάδας της κρινόμενης θέσης, με τον αναπληρωτή του, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας με την κρινόμενη θέση με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών άλλου Νοσοκομείου εντός της ιδίας ΔΥΠΕ, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας με την κρινόμενη θέση με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.

Εάν η κρίση αφορά θέση Επιμελητή Α ή Επιμελητή Β:

Τον Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή του Τμήματος ή της Μονάδας της κρινόμενης θέσης, με τον αναπληρωτή του, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας με την κρινόμενη θέση με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών ή Διευθυντών άλλου Νοσοκομείου εντός της ιδίας ΔΥΠΕ, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας με την κρινόμενη θέση με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Συντονιστών Διευθυντών ή των Διευθυντών, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από δύο (2) γραμματείς, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την ίδια απόφαση.
Η θητεία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής ιατρών ΕΣΥ, τα οποία έχουν συγκροτηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και αφορούν κρίσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ για θέσεις νοσοκομείων, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις κρίσεις θέσεων, η προκήρυξη των οποίων έχει εγκριθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται, σε περίπτωση παρόδου της προβλεπόμενης διετίας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης και τοποθέτησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά καθώς και σε περίπτωση συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση.

Συμβούλια Κρίσης στην ΠΦΥ

Τα Συμβούλια κρίσης για θέσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελή με διετή θητεία και απαρτίζονται από:

τον Διοικητή της Δ.Υ.Πε. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν (1) Υποδιοικητή της Δ.Υ.Πε.,
από έναν (1) ιατρό κλάδου ΕΣΥ, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
από τρεις (3) ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν στην περιφέρεια της Δ.Υ.Πε., με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου ΕΣΥ άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου ΕΣΥ της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.Πε..

Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.Πε. Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από δύο (2) γραμματείς – έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την ίδια απόφαση μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε.

Η διαδικασία

Τα μόρια που θα λάβει ο εκάστοτε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στη μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, για να προκύψει η τελική βαθμολογία τους, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη για την κάθε θέση που υπέβαλε αίτηση. Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στους ιστότοπους των Δ.Υ.Πε. και των φορέων που διενήργησαν τις συνεντεύξεις.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, έχει την υποχρέωση, με αίτησή του εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά (τελικού) πίνακα από τους φορείς που προκήρυξαν τις θέσεις στις οποίες υπέβαλε αίτηση, να επιλέξει τη θέση που επιθυμεί και εντός της ίδιας προθεσμίας να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς για την αποδοχή του, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή κατά σειρά προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την απόκτηση ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωσή τους, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, να αποδεχθούν τη θέση. Δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων για τις οποίες υπέβαλλαν υποψηφιότητα.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας διενέργειας των συνεντεύξεων, η τελική βαθμολογία των υποψηφίων ιατρών και η τελική επιλογή τους ανά φορέα και ανά θέση αναρτώνται με ευθύνη των φορέων που προκήρυξαν τις θέσεις, στους ιστότοπούς τους.

Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 3528/2007 (Α ́26). Η παρούσα διάταξη ισχύει και για προκηρύξεις του ν. 4498/ 2017 (Α ́172) που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί.
Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εκκρεμούν στα συμβούλια για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξής τους.

Μετεκπαίδευση ιατρών

Ιατροί, μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας δύνανται να μετεκπαιδεύονται σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας που έχουν λάβει. Η χρονική διάρκεια των μετεκπαιδεύσεων δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, ή καταργούνται ιατρικές μετεκπαιδεύσεις.

Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, καθορίζονται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου μετεκπαίδευσης από ειδικευμένους ιατρούς, τα κριτήρια για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, ο τύπος του τίτλου ιατρικής μετεκπαίδευσης, η αναγνώριση του τίτλου μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών για μετεκπαίδευση και κάθε άλλο σχετικό με τις μετεκπαιδεύσεις θέμα.

Αλλαγές στο ΚΕΣΥ

Η ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 1278 του 1982 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4600 του 2019) προβλέπει ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) αποτελείται από 29 μέλη. Με το νομοσχέδιο δημιουργείται 29μελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, στο οποίο:

Μειώνονται από δύο σε έναν οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ στο 29μελές Συμβούλιο του ΚΕΣΥ.
Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ δεν μετέχει ο πρόεδρος, αλλά ένα μέλος του Δ.Σ. του.
Δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της ΕΣΔΥ, αλλά ένα μέλος ΔΕΠ με βαθμό Αναπληρωτή Καθηγητή/Καθηγητή σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή Πολιτικής Υγείας ή Δημόσιας Υγείας που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας

Ακόμη, καταργείται η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ και αντικαθίσταται με τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα είναι 7μελής και απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

(α) Έναν ιατρό μέλος Δ.Ε.Π., καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής Σχολής, ή ιατρό κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή, με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, ως Πρόεδρο,

(β) έναν ιατρό κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή, με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, ως Αντιπρόεδρο,

(γ) έναν επιστήμονα της υγείας, πλην ιατρών, μέλος Δ.Ε.Π., με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας,

(δ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας που υπάγεται σε αυτήν, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,

(ε) ένα μέλος με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στις πολιτικές της υγείας, ή στα οικονομικά της υγείας, ή στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας,

(στ) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και

(ζ) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προΐσταται του Κε.Σ.Υ., συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και επιλαμβάνεται των τακτικών και έκτακτων θεμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή τη λειτουργία του. Στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, καθώς και τα μέλη της, εκτός των εκπροσώπων του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., του Π.Ι.Σ., του ΕΣ ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Ο Π.Ι.Σ. και ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. ορίζουν τους εκπροσώπους τους εντός τριάντα ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας.

Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, o εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. και του Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών είναι τριετής. Η θητεία των μελών των επιτροπών και των οργάνων του ΚΕΣΥ παρατείνεται έως τον διορισμό των νέων μελών.

Το νέο στοιχείο είναι ότι στο πλαίσιο του ΚΕΣΥ συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής:

α) μόνιμη επιτροπή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, αρμόδια για θέματα σχετικά με τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις των ιατρών και των άλλων επιστημόνων, η οποία είναι ενδεκαμελής και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ και

β) επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, η οποία είναι εννεαμελής, με Πρόεδρο και μέλη επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής συγκροτείται επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά μέλη, με ειδίκευση σε ζητήματα αξιολόγησης της βιοτεχνολογίας και των δεοντολογικών διλημμάτων που αναφύονται από τη χρήση της. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και το έργο των επιτροπών της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα μέλη και τα επιστημονικά και άλλα προσόντα αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, η σύγκληση και λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν αμείβονται.

Υ.Γ. Τέλος, υπάρχει και μία ρύθμιση, που προφανώς “βολεύει” κάποιους ημέτερους πανεπιστημιακούς:

Στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές ή Υποδιοικητές φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, για τους οποίους προβλέπεται καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται η άσκηση των συναφών καθηκόντων τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, κατ’ εφαρμογή της περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ Νομοσχεδιο-ΕΣΥ

Πηγή