Το εκτιμώμενο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων με αναπηρία παγκοσμίως αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια στην ένταξη τους σε πολλές βασικές πτυχές της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρίες δεν απολαμβάνουν την ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία με τους άλλους, στην μεταφορά, απασχόληση και εκπαίδευση καθώς και κοινωνική και πολιτική συμμετοχή.

Το δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι απαραίτητο για τη δημιουργία σταθερών δημοκρατιών, την ενεργή δράση της ευπαθής αυτής ομάδας στην κοινωνία αλλά και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου έχει στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης και τη συμβολή στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό ενισχύει τις ικανότητές τους και τους υποστηρίζει στη διαμόρφωση των δικών τους προτεραιοτήτων. Η ενδυνάμωση αυτή χρήζει επενδύσεων, σε ανθρώπους – σε θέσεις εργασίας, υγεία, διατροφή, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Όταν οι άνθρωποι είναι εμψυχωμένοι μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και γίνονται παράγοντες αλλαγής έτσι ώστε να μπορούν να αποδεχτούν ευκολότερα τις κοινωνικές τους ευθύνες.

Στην έλλάδα συμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ καταγράφει ότι είναι άνεργοι το 60% των νέων 25-29 ετών με σοβαρή αναπηρία. Παράλληλα στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, το 83,7% των νέων 20-24 ετών, το 72% των νέων 25-29 ετών και το 55,5% των ατόμων ηλικίας 30-34 δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία.