Με το άρθρο 24 του Ν. 5007/2022 (Α ́241) παρατείνονται οι υφιστάμενες συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών παιδιάτρων ΕΟΠΥΥ μέχρι 31.03.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της σύμβασής τους με τους ίδιους όρους.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η μηνιαία αποζημίωση των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 31.03.2023 με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

49f1e1a3-0cb6-48f2-8076-6ca36a39b3d8