Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αναλαμβάνει δωρεάν την παραλαβή των προς απόσυρση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εγγυάται για την ορθή περιβαλλοντική ανακύκλωσή τους.

Η εταιρεία εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής για την οριστική διαγραφή παγίων όπως επίσης και αναλυτικές αναφορές για τις παραδοθείσες ποσότητες προς χρήση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.