Συμψηφισμούς clawback της φαρμακοβιομηχανίας με επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ για τα έτη 2022, 2023 και 2024, προωθεί η Κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ορίζονται ως προϋποθέσεις για την υπαγωγή των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στη ρύθμιση, η φορολογική και ασφαλιστική τους ενημερότητα, η ρύθμιση καταβολής των μέχρι τις 31.12.2020 ποσών clawback που οφείλονται και η καταβολή των ποσών rebate από το 2021 και στο εξής.

claw-back

Yποβολή αιτημάτων ενίσχυσης

Μετά την απόφαση αυτή, θα ακολουθήσει πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ για την έναρξη υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης έργων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Η Δράση καθ’ όλη τη διάρκειά της (υποβολή αιτήματος ενίσχυσης, αξιολόγηση, ενστάσεις, έλεγχος δικαιολογητικών, ένταξη, πιστοποίηση, τροποποίηση, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίδεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis, όπου θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται στην πρόσκληση που θα εκδοθεί.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή. Αιτήματα που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν αξιολογούνται.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής έως τριών αιτημάτων ενίσχυσης έργων Ε&Α και έως τριών επενδυτικών σχεδίων.

Οι δαπάνες μπορούν να κριθούν επιλέξιμες από την υποβολή στο ΠΣΚΕ του αιτήματος ενίσχυσης.

Στο αίτημα ενίσχυσης θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ονομασία και μέγεθος της επιχείρησης·
  • περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης·
  • τόπος εκτέλεσης του έργου·
  • κατάλογος των δαπανών του έργου·
  • είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά κεφαλαίου
  • ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης (για τις ανάγκες της παρούσης το ποσό
  • συμψηφισμού) που απαιτείται για το έργο.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου, η αναγκαιότητα υλοποίησης και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του. Οι δαπάνες των έργων Ε&Α και των επενδυτικών σχεδίων είναι επιλέξιμες εάν έχουν χαρακτήρα κινήτρου και έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία αίτησης ενίσχυσης.

Για τα έργα Ε&Α το υπολογισθέν ποσό συμψηφισμού ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα έργα βιομηχανικής έρευνας και τις μελέτες σκοπιμότητας το 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 25%, 35% και 45% για έργα πειραματικής ανάπτυξης.

Έλεγχος και αξιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων ενίσχυσης διεξάγεται σε δύο φάσεις:

Κατά την 1η Φάση εξετάζεται/ελέγχεται η πληρότητα και επιλεξιμότητα του αιτήματος ενίσχυσης.

Κατά τη 2η Φάση το αίτημα ενίσχυσης αξιολογείται/βαθμολογείται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι προϋποθέσεις πληρότητας και επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθορίζονται στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί.

Τα απαιτούμενα για τον έλεγχο της πληρότητας και επιλεξιμότητας θα βεβαιώνονται από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης, ποσού τουλάχιστον ενός εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, ετησίως.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης η ΓΓΕΚ θα συντάξει εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας ο οποίος θα δέχεται ή θα απορρίπτει τεκμηριωμένα την εισήγηση. Στη συνέχεια θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης για τους δικαιούχους οι οποίοι αξιολογήθηκαν θετικά, καθώς και απόφαση απόρριψης για τα αιτήματα που απερρίφθησαν.

Οι δικαιούχοι, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης/απόρριψης, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης του αιτήματος.

Διαδικασίες υποβολής και ελέγχου δαπανών

Οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί, μπορούν να υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ αιτήματα πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού, με τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση.

Για την τεκμηρίωση των δαπανών απαιτείται πιστοποίηση της υλοποίησης των δαπανών από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που θα καταρτίσει «έκθεση Διασφάλισης» για να συνοδεύει τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο τρόπος επαλήθευσης των δαπανών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών καθορίζονται στην πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευθεί.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της πιστοποίησης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας θα εκδώσει βεβαιώσεις προς τους δικαιούχους, κοινοποιούμενες στις Φορολογικές Αρχές και στον ΕΟΠΥΥ. Με την παραλαβή του εντύπου της επιβολής clawback από τον ΕΟΠΠΥ ή το Υπουργείο Υγείας, οι δικαιούχοι, καταθέτουν την βεβαίωση της Γ.Γ.Ε.Κ. στον ΕΟΠΥΥ ή την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ανάλογα με το είδος clawback (εξώ-νοσοκομειακό ή νοσοκομειακό) προς συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμψηφισμού προς ΕΟΠΥΥ και Υπουργείο Υγείας δεν εξαντλούν το συνολικό ποσό της βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ή το υπερβαίνουν, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ απευθύνουν άμεσα πρόσκληση για την τροποποίηση της υπεύθυνης δήλωσης συμψηφισμού με μερική ανάκληση της αρχικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το ποσό συμψηφισμού του Δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό clawback που του αναλογεί στην συγκεκριμένη περίοδο, η διαφορά πιστώνεται στον ΕΟΠΠΥ ή στην Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας και ο δικαιούχος το συμψηφίζει με τις υποχρεώσεις του.

Σε ότι αφορά το νοσοκομειακό clawback, η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας θα προχωρήσει στον συμψηφισμό του ποσού βεβαίωσης της ΓΓΕΚ, το οποίο είναι καθαρό και δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, με το ποσό του clawback που έχει επιβληθεί σε κάθε δικαιούχο, αφαιρώντας αυτό από το υπολογισθέν (ποσό) clawback σε κάθε νοσοκομείο κατά φθίνουσα σειρά μέχρι μηδενισμού του. Αντίστοιχα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ προβαίνουν σε συμψηφισμό του οφειλόμενου ποσού clawback με το ποσό βεβαίωσης της.

Πηγή