Σύμφωνα με το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για την Υγεία το ποσόν του επιτευχθέντος πλειστηριάσματος (115.135.251 ευρώ) διανεμήθηκε
(μετά την αφαίρεση των φόρων, των εξόδων κ.λ.π.) ως ακολούθως:

1. Ποσόν 60.781.118,04 ευρώ στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
2. Ποσόν 12.000.000 ευρώ περίπου στους εργαζομένους του Νοσοκομείου για
οφειλές της διετίας 2012 – 2014.

3. Ποσόν 38.103.163,13 ευρώ στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

4. Ποσόν 2.328.846,32 ευρώ στο Ε.Τ.Α.Α.

5. Ποσόν 1.154.502,64 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο ((Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Δ΄ Δ.Ο.Υ.
Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Χολαργού)