Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 266 θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική σε φορείς αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης.

nosileutes

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104/τ.Α’/30-05-2020) και της αριθμ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020 Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (άμεσα θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) (ΦΕΚ 2656/τ.Β’/30-06-2020)

καλεί

τους ενδιαφερομένους/ες Νοσηλευτές/τριες προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη 266 θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική σε φορείς αρμοδιότητάς της, να καταθέσουν ηλεκτρική αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω σχετική Απόφαση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Νοσηλευτών/τριών για τη λήψη ειδικότητας στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13-07-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 24-07-2020.

Δείτε ΕΔΩ