Έως την Παρασκευή 23-09-2022, στις 12:00 πμ, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων, που άνοιξε την Παρασκευή 16-09-2022.

Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το ως άνω άρθρο παρ. 2, δύνανται να προσλαμβάνουν παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβασης εργασίας με τον φορέα, στο οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται υπό τους όρους του ως άνω άρθρου δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς.

Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005, το προσωπικό αυτό επαναδιορίζεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) δικαιολογητικά.

εν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίο έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 01-01-2021 ή έχουν παραιτηθεί από 01-01-2020.

Οι ειδικότητες

1η ΔΥΠΕ

Πιστοποίηση αγγλικών
Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Κλιβανιστών – Αποστρειρωτών ΔΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί ΤΕ
Εργοθεραπευτές ΤΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
Φυσικοθεραπευτές ΤΕ
Ψυκτικοί ΔΕ
Τεχνικοί Αμαξωμάτων ΔΕ
Οδηγοί (Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας) ΔΕ
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ
Μαιευτική ΤΕ
Μεταφραστές ΠΕ
Ψυχολόγοι ΠΕ
Καθαρίστριες ΥΕ
Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ
Μηχανοτεχνίτες ΔΕ

2η ΥΠΕ

Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Τηλεφωνητές ΔΕ
Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

3η ΥΠΕ

Φαρμακοποιοί ΠΕ
Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ
Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Εργοθεραπευτές ΤΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

4η ΥΠΕ

Νοσηλευτές ΤΕ, ΔΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
Διασώστες ΔΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
Κοινωνική Εργασία ΤΕ
Μαιευτική ΤΕ

5η ΥΠΕ

Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Ακτινοφυσικοί Ιατρικής ΠΕ
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ
Μεταφραστές – Διερμηνείς
Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
Μαιευτική ΤΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
Βοηθοί Φαρμακείου ΔΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
Διασώστες ΔΕ
Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (με δίπλωμα ΙΕΚ)
Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (χωρίς δίπλωμα ΙΕΚ)
Θερμοϋδραυλικοί ΔΕ

6η ΥΠΕ

Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Εργοθεραπευτές ΤΕ
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
Μαιευτική ΤΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
Διασώστες ΔΕ
Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)

7η ΥΠΕ

Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
Εργοθεραπευτές ΤΕ
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
Μάγειρες ΔΕ
Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
Διασώστες ΔΕ
Κλιβανιστές ΔΕ
Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)