Στη δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα που θα εποπτεύει ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών του συστήματος υγείας, στοχεύει η  μετατροπή της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίσθηκε χθες από τη Βουλή.

iatrikes promithees

Η μετατροπή επιλέχθηκε, γιατί παρά την ίδρυση του σχετικού φορέα το 2017, δεν απέδωσαν οι προσπάθειες αλλαγής των προμηθειών. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερούν οι πληρωμές, να αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων, μαζί με το κόστος λειτουργίας τους αφού το 80-90% των προμηθειών γίνεται ακόμη με απευθείας αγορές, ενώ υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης των αποθεμάτων και της κατανάλωσης στα νοσοκομεία.

Ο νέος φορέας στοχεύει σε έναν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των κεντρικών προμηθειών υγείας. Ταυτόχρονα, θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης ή άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και να υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας και τους φορείς του για την εκτέλεση των έργων αυτών ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης.

Παράλληλα θα έχει αρμοδιότητα σύνταξης της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Η στρατηγική θα εξειδικεύεται με επιχειρησιακό σχέδιο, που θα ορίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι προμήθειες θα διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ.

Οι διαγωνισμοί που θα διενεργούνται θα αφορούν την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ΕΚΑΠΥ θα υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε σχέση με τις προμήθειες υπηρεσιών και αγαθών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως του ΕΣΠΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης, τις οποίες θα διενεργεί ως φορέας υλοποίησης του Υπουργείου Υγείας.

Η αναδιοργάνωση, προβλέπει επίσης τα εξής:

– Αξιοποίηση τεχνικών πόρων. Η ΕΚΑΠΥ  θα έχει την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συνεχή επικαιροποίηση, τεσσάρων Μητρώων, τα οποία λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση του συστήματος προμηθειών υγείας.

– Αναδιοργάνωση των οργάνων διοίκησης της ΕΚΑΠΥ.

– Αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) αποτελεί εισηγητικό όργανο του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ  και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε αυτό συμμετέχουν 22 μέλη, τα οποία δεν αμείβονται και τα οποία εκπροσωπούν φορείς και υπηρεσίες από τον χώρο της υγείας.

– Αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της ΕΚΑΠΥ.  Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης για τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών της ΕΚΑΠΥ.

– Αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων. Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των προμηθειών και της υγείας, αλλά και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που ήδη απασχολείται στον φορέα.

– Σύσταση επιτροπών για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΚΑΠΥ.

– Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της ΕΚΑΠΥ.