Οι Διοικητές των ΥΠΕ θα είναι οι Κυρίαρχοι στις προμήθειες των νοσοκομείων ,με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

proslipseis-nosokomeia

Είναι γνωστό ότι οι θητείες των διοικητών των ΥΠΕ έχουν λήξει ή θα λήξουν σύντομα για κάποιους. Όμως με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ .>>, η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του για ποσό κάτω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., κατανέμεται ως εξής:

α) για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.),

β) για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου φορέα, που υπάγεται στη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.),

γ) για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή εκάστου φορέα, που υπάγεται στη Δ.Υ.ΠΕ.,

δ) για τις κτιριακές υποδομές των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας και για ποσό μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.,

ε) για τις κτιριακές υποδομές των λοιπών εποπτευόμενων φορέων και για ποσό μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, ενώ για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ έως διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.

3. Ειδικά για το Αρεταίειο Νοσοκομείο, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την περ. α) της παρ. 2 ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την περ. β) της παρ. 2 στη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περ. γ) της παρ. 2, καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, στην Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, και στο Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

4. Οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας οι οποίες έχουν εκδοθεί, από την 4η.12.2021 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το αρμόδιο σύμφωνα με το παρόν όργανο είναι νόμιμες.

Άρθρο 36: Υλοποίηση έργων στις δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

Για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών, καθώς και για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν σε παρεμβάσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σύμφωνα με τον ν. 4799/2021 (Α΄ 78), ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας.

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας για τις δράσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της παρ. 1, κατά την έννοια της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην εποπτεία της οποίας ανήκει το νομικό πρόσωπο που είναι κύριος του έργου. Κάθε Δ.Υ.Πε. δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως Φορέα Υλοποίησης σε τρίτο.

Καθήκοντα Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάθεση και την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι κύριος του έργου. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκούνται από την ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης, ή από επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, περί των πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων επίβλεψης. Η Προϊσταμένη Αρχή, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθίσταται αρμόδια και για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της εκπόνησης αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, έπειτα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

4. Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, τον έλεγχο, τη διοίκηση και την παραλαβή των έργων της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η οικεία Δ.Υ.Πε., στην εποπτεία της οποίας υπάγεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που είναι κύριος του έργου, ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η τεχνική υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ή οι επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.

5. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, στις Υ.ΠΕ. που δεν διαθέτουν ενιαία Τεχνική Υπηρεσία συστήνεται, με απόφαση του Διοικητή τους, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., αποτελούμενη από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ τεχνικών κλάδων και ειδικοτήτων προερχόμενων από τους Φ.Π.Υ.Υ. που είναι κύριοι των έργων, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. που εποπτεύει τον εκάστοτε Φ.Π.Υ.Υ.. Ο προϊστάμενος της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας που συστήνεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιλέγεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. δύναται να καθορίζονται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις αρμοδιότητες της ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται και η διοίκηση συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που Προϊσταμένη Αρχή για τη διαδικασία ανάθεσης και εποπτείας εκτέλεσης των παραπάνω συμβάσεων καθίσταται ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε.

6. Οι Δ.Υ.Πε. υποχρεούνται να ενημερώνουν μία (1) φορά ανά εξάμηνο τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων των φορέων αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην παρ. 1. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις της παρ. 1 είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή