Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους Ιατρούς που αμείβονται από Ιδιωτικές Κλινικές ή ΝΠΔΔ με προσωπικό τους Τιμολόγιο, ότι οφείλουν να απαιτήσουν από τις  διωτικές Κλινικές και τα ΝΠΔΔ την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για τις αμοιβές που λαμβάνουν από αυτά τα νομικά πρόσωπα και να αρνηθούν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για αυτές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι αμοιβές αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 38 του ιδίου νόμου.

Ο ΙΣΑ προσθέτει, ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, η ανωτέρω ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή των σχετικών με τις ασφαλιστικές εισφορές διατάξεων του Ν.4387/2016. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «σε περίπτωση υγειονομικών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών προκύπτει η υποχρέωση επιμερισμού της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και  αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 και ανεξαρτήτως του αριθμού των αντισυμβαλλόμενων ή της παράλληλα άσκησης και άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας»