Σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες θα πρέπει όμως να πληρούν συγκεκριμένα 9 κριτήρια θα μπορούν να νοσηλεύονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει ειδικές προϋποθέσεις για τις ιδιωτικές κλινικές τις οποίες θα πρέπει να πληρούν ώστε να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ και να νοσηλεύονται ασφαλισμένοι.

Πρόκειται για ποιοτικά κριτήρια που αναμένεται να εφαρμόσει άμεσα ο ΕΟΠΥΥ για τους παρόχους του και όχι μόνο στις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και στα διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης κ.λ.π.

Τα ποιοτικά αυτά κριτήρια θα καθορίζουν και τις αμοιβές για τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς θα υποχρεώνονται να δίνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ εάν δεν έχουν όλα τα κριτήρια. Μάλιστα, για όσους δεν πληρούν κανένα από τα κριτήρια, δεν θα μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και όσοι ασθενείς επιλέγουν αυτές τις κλινικές δεν θα καλύπτονται από τον Οργανισμό.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζονται ποιοτικότερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Οργανισμού καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι υπό συνεχή έλεγχο ακόμη και σε πραγματικό χρόνο (real time).

Τα 9 κριτήρια του ΕΟΠΥΥ

Οι ιδιωτικές κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια ώστε να καλύπτονται οι ασφαλισμένοι.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 «Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας για τη διαμόρφωση πολιτικών αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσεων στις υπηρεσίες υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών»

O Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δύναται να διαμορφώνει πολιτικές αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσεων, με κριτήρια ποιότητας, για τον καθορισμό των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών (πάροχοι υγείας) και για την εφαρμογή υποχρεωτικών εκπτώσεων βάσει κριτηρίων ποιότητας (ποιοτικό rebate), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές.

Ως κριτήρια ποιότητας των υπηρεσιών των παρόχων υγείας ορίζονται ιδίως:

α) η ηλικία, η κατάσταση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού,

β) η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,

γ) οι πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς δημιουργίας ή έκδοσης προτύπων,

δ) η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η εισαγωγή καινοτομιών,

ε) οι νοσηλευτικές και ιατρικές ειδικότητες που προσφέρονται και η εξειδίκευση των υπηρεσιών που παρέχονται,

ε) η βαρύτητα των περιστατικών που εξυπηρετούνται,

στ) η ανάπτυξη κλινών και η ύπαρξη ειδικών κλινών και κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),

ζ) η ορθή κλινική πρακτική, η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών ή ιατρικών λαθών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας ή τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών και

η) η ύπαρξη πολιτικής κατά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Πηγή