Η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Οι συμβάσεις θα είναι διετείς με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, με ευελιξία στο ωράριο, χωρίς δεσμεύσεις εφημεριών ή κατ’ οίκον επίσκεψης.

Η τελική του μορφή  της σύμβασης εκτιμάται ως πιο ελκυστική από ότι συζητιόταν. Ρητά αναφέρεται η εξαίρεση από clawback – rebate της αποζημίωσης του προσωπικού γιατρού.  Θετικό είναι για τον συμβαλλόμενο γιατρό ότι μπορεί ο ίδιος να προσσδιορίσει το ανώτατο μέγεθος πληθυσμού που επιθυμεί να εξυπηρετεί και που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο δεσμευμένο ωράριο εβδομαδιαίο. Επίσης, στα πλεονεκτήματα για τον προσωπικό γιατρό εντάσσεται ότι δεν δεσμεύεται με συμβατική υποχρέωση για εφημερίες ή για κατ’ οίκον επισκέψεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και την ανακοινώνει. Η πρόσκληση θα αφορά τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή ειδικοτήτων που θα ορισθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως προσωπικούς ιατρούς. Κατά τα προβλεπόμενα θα είναι ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προσδιορίζεται σε αυτή ο τρόπος, η διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών και υπογραφής των συμβάσεων από μέρους τους.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ιατρός θα υποβάλει το σχετικό αίτημα, αποκλειστικά μέσω του τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μαζί με το αίτημα ο γιατρός θα πρέπει να υποβάλλει δικαιολογητικά,  τα οποία θα απαιτεί η πρόσκληση. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του Οργανισμού και σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθεί ο ιατρός για την υπογραφή της σύμβασης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Εάν βρεθεί ανακρίβεια οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια ο οργανισμός θα κάνει καταγγελία της σύμβασης.

Οι συμβάσεις θα είναι διετείς, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ως ελάχιστη παραμονή στο πρόγραμμα  Προσωπικός γιατρός έχουν προβλεφθεί οι 9 μήνες. Η αστική ευθύνη ανήκει στο γιατρό.

Η αναλογία που αντιστοιχεί σε κάθε συμβαλλόμενο είναι ένας ιατρός ανά δύο χιλιάδες  εγγεγραμμένους πολίτες. Σττις υποχρεώσεις τους περιλαμβάνεται η διάγνωση, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση χρόνιων ασθενών και των διατταραχών ψυχικής υγείας η αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, η παροχή παρηγορητικής-ανακουφιστικής φροντίδας, να συμβάλλει στον συντονισμό και στην συνέχεια φροντίδας με παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας

Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών ορίζεται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.  Οι ειδικότερες υποχρεώσεις τους θα περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της σύμβασης. Σε  ότι αφορά στο ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα για προσδιορισμό από τον γιατρό του ανώτατου μεγέθους πληθυσμού που επιθυμεί να εξυπηρετεί και που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο δεσμευμένο ωράριο εβδομαδιαίο.

Καμία πρόσθετη αμοιβή δεν χρειάζετααι από τον πολίτη ή τους οικείους για οποιαδήποτε υπηρεσίες συμπληρώνει την αμοιβή. Ο προσωπικός γιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί υπηρεσία και δεν μπορεί να εισπράξει καμία πρόσθετη αμοιβή.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύεται σχέδιο της σύμβασης, δείτε αναλυτικά: ΦΕΚ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Πηγή