Στην παρ.2 του άρθρου 39 του Ε.Κ.Π.Υ. προβλέπεται η παραπομπή για φυσικοθεραπείες να διενεργείται από τους ιατρούς σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού.

fisikotherapeutes

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, «Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός (60) ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσης της γνωμάτευσης. Η ημερομηνία θεώρησης από ελεγκτή ιατρό, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται επί του παραπεμπτικού».

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

– Οι θεραπείες υπόκεινται σε έγκριση ελεγκτή ιατρού

– Γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση της αναγραφής της ημερομηνίας ελέγχου στο άρθρο 39 του Ε.Κ.Π.Υ.

– Η ισχύς του παραπεμπτικού είναι διάρκειας 60 ημερών

– Για τα παραπεμπτικά ισχύος 30 ημερών, κατά γενικό κανόνα, η θεώρηση πρέπει να διενεργείται εντός 10 ημερολογιακών ημερών (Ε.Κ.Π.Υ. και γενικά έγγραφα οδηγιών του Οργανισμού )

Η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό των παραπεμπτικών για διενέργεια φυσικοθεραπειών πρέπει να διενεργείται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσή τους. Παραπεμπτικά με ημερομηνία ελέγχου εκτός του ανωτέρω διαστήματος δεν γίνονται αποδεκτά.