Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/830/26052022 απόφασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση της με αριθμ. ΔΒ3Η/456/639/οικ.18315/15072022 εγκυκλίου με θέμα «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔΟΞ7ΜΛΘΙ), και την αντικατάσταση του περιεχομένου της εγκυκλίου ως εξής:

eopyy
«Για την παροχή Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στους δικαιούχους που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία, και ειδικότερα για την περίπτωση Α3ε Ακτινική εντερίτιδα (Κ52.0) με υποχρεωτικό δεύτερο πεδίο το Κ90, και ακτινική οισοφαγίτιδα (Κ20.8) με δεύτερο πεδίο Τ66 ή Κ22.2 με δεύτερο πεδίο Ζ92.3, του Άρθρου 10 του ισχύοντος ΕΚΠΥ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

I. Τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής θα μπορούν να συνταγογραφηθούν σε ηλεκτρονικές γνωματεύσεις ΕΚΠΥ τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες μετά την έναρξη της ακτινοθεραπείας.
II
. Το χρονικό διάστημα παροχής Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής ορίζεται έως και (1) μήνα μετά τη λήξη της ακτινοθεραπείας.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα επιβεβαιώνονται συστημικά με διασύνδεση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ με την εφαρμογή eradiotherapy».
Η παρούσα αντικαθιστά την υπ’αριθμ. ΔΒ3Η/456/639/οικ.18315/15072022 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔΟΞ7ΜΛΘΙ) από την ανάρτησή της στη Διαύγεια.