Η μισθολογική κατάταξη των ιατρών του ΕΣΥ, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών, των ιατρών των ΚΕΔΥ και των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου γίνεται σε νέα κλίμακα με 16 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) για κάθε βαθμίδα.

Σύμφωνα ειδικότερα με τα άρθρα 136-140 του ν.4472/2017 και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του αν.υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο πρώτο κλιμάκιο και δύο ετών για κάθε επόμενο.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Ως βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των ΜΚ όλων των βαθμίδων λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος βασικός μισθός του συντονιστή διευθυντή ο οποίος έχει οριστεί στα 1903ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το ΜΚ 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο ΜΚ του ποσού των 67ευρώ. Ο μηνιαίος μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου ΜΚ του συντονιστή διευθυντή.

Ειδικά Μισθολόγια ιατρών ΕΣΥ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

Πέρα από το βασικό μισθό στους ιατρούς του ΕΣΥ και των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών Υγείας θα χορηγούνται και τα εξής επιδόματα παροχές και αποχημείωσεις ανά μήνα:

Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:

α.

Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής

340 €

β.

Επιμελητής Α’

295 €

γ.

Επιμελητής Β’

280 €

δ.

Ειδικευόμενος

230 €

Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:

i.

Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως

550€

ii.

Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως

500 €

iii.

Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως

450 €

iv.

Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως

400 €

Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
β) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).
γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης εκατό ευρώ (100 €).

ΣΤ. α) Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης αποζημίωσης ως κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές.

β) Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100 € μηνιαίως.

γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα (οικονομικό κίνητρο) που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21). Για τους υπαγόμενους (και μόνον) υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου το εν λόγω επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 400 €.

δ) Στους Οδοντίατρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. και στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ΄ (οικογενειακή παροχή), Δ΄ (επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) και Ε΄ (επίδομα θέσης). Συνεπώς, δεν τους καταβάλλεται το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄.

ε) Στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών (και μόνον), καταβάλλονται πέραν των προαναφερομένων παροχών των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄, και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139, σε διάφορο ύψος, οριζόμενο ως εξής:

α.

Με βαθμό αντίστοιχο του Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή

250€

β.

Με βαθμό αντίστοιχο του Επιμελητή Α΄

210 €

γ.

Με βαθμό αντίστοιχο του Επιμελητή Β΄

200 €

Προσωπική Διαφορά Μισθολογίου:

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές αποδοχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου είναι χαμηλότερες αυτών που λαμβάνονταν έως 31.12.2016 η αρνητική διαφορά δεν χάνεται αλλά διατηρείται ως “προσωπική διαφορά”.

Στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Αν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκύπτουν συνολικές αποδοχές υψηλότερες αυτών που λαμβάνονταν μέχρι 31.12.2016 τότε η επιπλέον διαφορά χορηγείται εφάπαξ αν δεν υπερβαίνει τα 20ευρώ το μήνα ή σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις αν υπερβαίνει τα 20 ευρώ το μήνα.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Τα προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80 €).
Επίσης, το ωρομίσθιο των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής :
-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42 €).
-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 €).
-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73 €).
-Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μμισθολόγιο (ν.4354/2015), πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88 €).
-Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48 €).

Ωρομίσθιο εφημεριές ιατρών

Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή (σε φορείς της Α΄ Ζώνης) και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530 €).

Οι παραπάνω διατάξεις για τις εφημερίες ισχύουν από 1η Ιουνίου 2017. Αποζημειώσεις για εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως την ημερομηνία αυτή υπολογίζονται με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

Εγκύκλιος για νέα ειδικά μισθολόγια ιατρών